تحقیق کاربرد های فراماده و تاریخچه بلورهای فوتونی و فرامواد  شامل 46 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   کاربرد های فراماده و تاریخچه بلورهای فوتونی و فرامواد  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

 ۱-۱ فراماده [۱] چیست

 واژه متامتریال در سال ۱۹۹۹ توسط رودگروالسر [۲] از دانشگاه Texas نامگذاری شد]۱[. واژه متا یک واژه یونانی به معنی فرا است. بنابراین می‎توان متامتریال را فرا ماده ترجمه کرد. نامی است با معنی برای موادی که ویژگی های آنها فراتر از محدودیت های مواد طبیعی است.

فرامواد متشکل از اجزایی (سلول واحد ) در ابعاد خیلی کوچکتر از طول موج تابشی هستند، که هرچند در ابعاد کوچکتر از طول موج ناهمگنند، ولی مانند مواد طبیعی به طور متوسط و مؤثر می‎توان ویژگی های یک محیط همگن را به آنها نسبت داد.

۱-۲ تاریخچه فرامواد

 تاریخچه فرامواد در سال ۱۹۶۷ با مقاله ای تحت عنوان مواد الکترمغناطیس با µ و  منفی توسط ویکتور وسلاگو[۳] ]۲ [فیزیکدان روسی آغاز شد. وی در مقاله اش با فرض وجود داشتن مواد همگن با µ و  منفی به بررسی انتشار موج در آنها پرداخت و نشان داد که امواج الکترومغناطیسی می‎توانند در این محیط منتشر شود و رابطه بردار میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی و ثابت فاز، بر خلاف مواد معمولی که از قانون دست راست تبعیت می‎کنند با قانون دست چپ به هم مربوط می‎شوند.

پدیده های اساسی بسیاری در برخورد با فراموادها توسط وسلاگو پیش‎بینی شده اند. وسلاگو در مقاله خود پیش‎بینی کرد که اگر بتوان مواد ایزوتروپی را یافت که خواص پلاسما و مغناطیس را به طور همزمان داشته باشند، ممکن است بتوان خواص چپگردی را به کمک مواد طبیعی ایجاد کرد. هرچند که متاًسفانه در طبیعت ماده همگن با µ و  منفی موجود نمی باشد.

پس از مقاله وسلاگو به مدت ۳۰ سال هیچ کاری در این زمینه صورت نگرفت تا اینکه اولین ماده چپگرد به طور مصنوعی و در آزمایشگاه توسط اسمیت [۴] و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیا (UCSD) بر اساس کارهای اولیه پندری[۵] در لندن ساخته شد]۳[.

رشد سریع و وسیع تحقیقات در زمینه فرامواد از سال ۱۹۹۹ آغاز شد. پندری در سال ۱۹۹۹ ساختارهای پلاسمونیکی (µ و  منفی ، µ و  مثبت ) را معرفی کرد که در فرکانس میکروموج خاصیت [۶] SNG از خود نشان می‎دهند]۴و۵[. اندکی پس از آن در سال ۲۰۰۰ برای اولین بار توسط اسمیت ]۶[ساختاری معرفی و ساخته شد که در ناحیه میکروموج ضریب شکست منفی از خود نشان می‎دهد. در]۶[ اسمیت ساختار[۷]  SRR پندری را در یک ساختار مرکب با هم ترکیب کرد و اولین نوع فرامواد چپگرد آزمایشگاهی را ارائه کرد. تراوایی مغناطیسی و گذردهی الکتریکی این ساختار که ترکیبی از حلقه‎های فلزی شکافدار (معرفی شده توسط اسمیت) و نوارهای فلزی بود، در یک بازه فرکانسی خاص به طور همزمان منفی شده و در نتیجه منجر به منفی شدن ضریب شکست محیط در آن ناحیه فرکانسی خاص می‎شود. پس از اولین کار آزمایشگاهی اسمیت در مورد ساختارهای چپگرد، مقدار زیادی گزارش تئوری و آزمایشگاهی، وجود و خواص اصلی مواد چپگرد پیش‎بینی شده توسط وسلاگو را تائید کردند]۷-۹[.

۱-۳ کاربردهای فراماده

 در سال ۱۹۹۸ تحقق عملی فراماده در محدوده فرکانسی میکروموج مورد بررسی قرار گرفت. از جمله کاربردهای فراماده می‎توان به صفحه های جاذب ]۱۰[و پوشش‎های ضد انعکاس برای کاهش پراکندگی ]۱۱[یا انعکاس از سطح اجسام نام برد. این کاربردها همراه با جذب و درنتیجه اتلاف زیادی هستند و برای شفافیت اجسام دوبعدی مسطح مناسبند. ایجاد شفافیت یا پراکندگی کم بوسیله پوشش های مناسب، کاربردهای زیادی در زمینه اپتیک، پزشکی، زیست شناسی و نانو تکنولوژی دارد]۱۲[.

 ۱-۴ مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه فراماده

در سالهای اخیر، کاربردهای فراماده در پنهان کردن[۸] و نامرئی سازی[۹] اجسام،  در مقالات زیادی بررسی شده است]۱۴-۲۲[در مقالات ]۲۲-۲۴[ خواص عجیب دسته بندی های مختلف فراماده (DPS, ENG, MNG,DNG)، به منظور کاهش شدید پراکندگی از اجسام با طول محدود، برای طیف گسترده ای از فرکانس ها، و در اشکال مختلف نشان داده شده است. DPS[10] موادی که  دارند، مانند اکثر مواد موجود در طبیعت، و DNG[11] یا فراماده، موادی که دارای  هستند و MNG[12] موادی که محیط آنها  است، مانند فریت ها و ENG [13] موادی که  دارند، مانند پلاسماها، می‎توان تعریف کرد.

در مقاله ]۲۵[ پراکندگی از لایه های نازک پلاسمونی، نشان داده شده است. در این مقاله، تئوری حذف پراکندگی[۱۴]  برای مواد پلاسمونیک مصنوعی، با  منفی یا کم مثبت، از طریق قطبش محلی منفی خود، ارائه می‎شود. این تکنیک که پوشش پلاسمونیک[۱۵]  نامیده می‎شود، با کارهای اخیری ]۲۶[ که پیش‎بینی کرده اند چگونه یک ذره مرکب با ترکیب گذردهی مثبت یا منفی، ممکن است باعث کاهش شدید پراکندگی در حد ایستا [۱۶] شود، تطابق دارد.

مرجع ]۲۷[ یک تحقیق جدید برای حالت پویا [۱۷] است. در این مقاله نشان داده شده است که پوشش پلاسمونی، علاوه بر کاهش پراکندگی ناشی از دو قطبی غالب، برای اجسام با اندازه متوسط، می‎تواند موجب کاهش پراکندگی مرتبه های بالاتر چند قطبی، برای اجسام بزرگتر شود.

البته در کاربردهای عملی، مخصوصاً برای رادارها، اجسام طویل از توجه بیشتری برای این برنامه ها برخوردارند. آلو[۱۸]  وانقطاع [۱۹] در ]۲۵[فرمول شبهه ایستا، برای استوانه دی‎الکتریک بی نهایت، تحت تابش عمود را بیان کرده اند. در مرجع ]۲۸[ این فرمول برای استوانه رسانا با طول محدود، تحت تابش نور عمودی بسط داده شده است. در مرجع ]۲۹[ از این نتایج برای تابش نور ملایم استفاده شده است. به علاوه در مرجع ]۳۰[نتایج حاصل از عملیات چند فرکانسی از پوشش کروی در مرجع ]۳۱[، برای استوانه بی‎نهایت دی الکتریک، استفاده شده است. در مراجع ]۳۲و۳۳[ تحقیقات تئوری و تجربی جالبی در زمینه پوشش پلاسمونی در استوانه دو بعدی، پوشیده شده از فراماده برای قطبش خاص، ارائه داداند.

۱-۵ تاریخچه بلورهای فوتونی[۲۰]

بلورهای فوتونی از سال ۱۸۸۷ مورد مطالعه قرار گرفته اند، ولی عبارت بلورهای فوتونی برای اولین بار ۱۰۰ سال بعد، زمانی که الی یابلانوویچ [۲۱] مقاله مشهور خودرا درباره بلورهای فوتونی در سال ۱۹۸۷ منتشر کرد، مورد استفاده قرار گرفت. قبل از سال ۱۹۸۷ بلورهای فوتونی یک بعدی، به صورت چند لایه متناوب از دی الکتریک، به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته بود. هرچند به نام بلورهای فوتونی اطلاق نمی‎شدند. در سال ۱۹۸۷، ای-یابلونویچ[۲۲] ]۳۴[پیشنهاد کرد که از یک محیط متناوب سه بعدی، که او بلورفوتونی نامید، استفاده شود تا از نشر خودبخودی جلوگیری شود. در همان سالها اس جان[۲۳] ]۳۵[پیشنهاد کرد که از یک محیط متناوب نامنظم سه بعدی برای متمرکز ساختن امواج الکترومغناطیسی استفاده شود. پیشنهادات فوق به طور مؤثری، زمینه تحقیقاتی را به وجود می آورد که در آنها علاوه بر درک اساسی برهمکنش‎های غیر منتظره میان نور و ماده، زمینه ساخت وسایل و ابزارهای جدید الکترونوری[۲۴] ، و استفاده های فوتونی مختلفی را فراهم می‎کند]۳۶-۴۰[.

۱-۶ مفهوم بلورهای فوتونی

بلورهای فوتونی ([۲۵]pcها ) ساختارهایی هستند که امواج نورانی (الکترومغناطیسی) در بازه های فرکانسی خاصی، توانایی عبور از آنها را ندارند. بلورهای فوتونی همان تولیدات مصنوعی هستند که رفتارشان با فوتون‎ها همانند رفتاری است که نیمه رساناها با الکترون‎ها دارند.


جهت دانلود متن کامل تحقیق کاربرد های فراماده و تاریخچه بلورهای فوتونی و فرامواد کلیک نمایید

   


 زمان بندی و مروری بر مدل های زمانبندی  شامل 55 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  زمان بندی و مروری بر مدل های زمانبندی   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

  مقدمه

هر چند در گذشته توجه کمتری نسبت به مسائل کارگاه باز شده اما به نظر می رسد، در سال­های اخیر، مسائل زمانبندی کارگاه باز مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است. با این حال، مسائل کارگاه باز در مقایسه با  سایر مسائل زمانبندی سهم بسیار کمی از ادبیات موضوع را به خود اختصاص داده اند. تمامی کارهای انجام شده در حقیقت تلاشی برای در نظر گرفتن ویژگی ها و شرایط واقعی در حوزه مسائل زمانبندی بوده است. در این مقاله قصد داریم تا مسائل زمانبندی در محیط کارگاه باز را مورد بررسی قرار دهیم و برای حل آن از روش­های فرا ابتکاری استفاده نماییم. در ادامه مروری بر تعاریف اولیه مسائل زمانبندی کرده و همچنین مطالبی در مورد معیارها و محدودیت­های موجود در مسائل زمانبندی سیستم­های باز را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهیم.

۱-۲   تعریف مربوط به زمانبندی

زمانبندی نوعی تصمیم­گیری است و فرآیندی است که در جریان برنامه زمانی تعیین می­شود. در واقع زمانبندی تخصیص منابع[۱] در طول زمان برای مجموعه ای از وظایف است. با توجه به این زاویه دید، بیشتر آموخته های ما در مورد زمانبندی را می توان در مورد تصمیم گیری های دیگر نیز به کار گرفت. زمانبندی مبحثی نظری است که مجموعه ای از اصول، مدل ها، روش ها و نتایج منطقی را در بر می گیرد و بینشی عمیق را در مورد برنامه تخصیص عملیات فراهم می آورد. زمانبندی به تخصیص منابع محدود به وظایف مورد انجام، در طی زمان می پردازد. زمانبندی فرآیند تصمیم گیری است که یک یا چند هدف بهینه سازی را شامل می شود. منابع و وظایف ممکن است صورت های مختلفی داشته باشند. منابع ممکن است ماشین ها در یک کارگاه، باند پرواز در یک فرودگاه، کارگردان در یک سایت ساخت وساز، واحدهای پردازش در محیط محاسباتی و غیره باشند. وظایف می توانند شامل یک عملیات فرآیند تولید، فرود یا بلند شدن در یک باند پرواز، مراحل مختلف موجود در یک پروژه ساخت، اجرای برنامه های کامپیوتری و غیره باشند. هر وظیفه می تواند سطوح اولویت متفاوتی داشته باشد مانند زودترین زمان ممکن برای شروع[۲] و یا بر اساس موعد تحویل و غیره. تابع هدف نیز می تواند به فرم های مختلفی باشد و یا در حالت دیگر، می تواند کمینه سازی تعداد کارهایی باشد که  زمان  اتمام  کارها[۳] برای آخرین وظیفه باشد و یا در حالت دیگر، می تواند کمینه سازی تعداد کارهایی باشد که زمان اتمام آن ها بعد از موعد تحویل است. زمانبندی یک فرآیند تصمیم گیری است که در اکثر سیستم های ساخت و تولید و محیط های پردازش اطلاعات موجود است. همچنین، زمانبندی در حمل و نقل، برنامه زمانی توزیع و سایر صنایع خدماتی دارای کاربرد می باشد ]۲،۳[.

اگر بخواهیم تعریف دیگری از زمانبندی ارائه کنیم که در برگیرنده زوایای دیگری باشد، این تعریف می تواند به این گونه بیان شود که زمانبندی عمل تعیین اولویت ها و یا مرتب نمودن فعالیت ها برای برآورده نمودن الزامات مشخص، محدودیت ها و یا اهداف است. از آنجایی که همچنان زمان یک منبع محدودکننده می باشد، ما نیاز داریم تا به طور خودآگاه یا ناخودآگاه فعالیت هایمان را برای بهره برداری بهینه از این منبع محدود زمانبندی کنیم. با توسعه صنعتی، مساله محدودیت منابع بحرانی تر شده است. در حال حاضر ماشین ها، نیروی کار، تسهیلات نیز علاوه بر زمان به عنوان منابع بحرانی در فعالیت های تولیدی و خدماتی شناخته می شوند. زمانبندی این منابع به افزایش کارایی و بهره برداری از ظرفیت، کاهش زمان مورد نیاز برای تکمیل کارها و نهایتا افزایش سوددهی یک سازمان می انجامد. زمانبندی موثر منابعی همچون ماشین و نیروی انسانی، در محیط به شدت رقابتی امروز الزامی است.

در بیشتر موارد، عمل زمانبندی کارها پس از حل برخی مسائل مربوط به برنامه ریزی اصولی مورد توجه قرار می گیرد. باید همواره این نکته را مد نظر داشت که تصمیمات مربوط به زمانبندی اهمیت کمتری نسبت به مجموعه وسیع تری از تصمیمات مدیریتی دارند. برای مثال، در حل مسائل مربوط به ساخت، مسائل اساسی مدیریتی مربوط به انتخاب محصولی که باید ساخته شود و تعیین میزان تولید هر محصول اولویت دارد. بعد از به کارگیری بررسی بازار و تحلیل های اقتصادی برای حل این گونه مسائل، برنامه ریزی  تکنولوژیکی بر روی این مساله که محصول چگونه باید ساخته شود متمرکز می شود. بعد از این که جواب این سوالات مربوط به برنامه ریزی داده شد و در دسترس بودن منابع نیز مورد بررسی قرار گرفت، آنگاه می توان به مسائل زمانبندی به طور مناسب توجه نمود. در واقع زمانبندی ابزاری است که استفاده از منابع در دسترس را بهینه می کند.

۱-۳ زمانبندی  از دیدگاهی دیگر

زمانبندی، تخصیص منابع درطول زمان برای مجموعه ای از وظایف است. این تعریف نسبتا کلی واژه، دو مفهوم مختلف دارد. اولا زمانبندی نوعی تصمیم گیری است و فرایندی است که در جریان آن برنامه زمانی را تعیین می کند. از این لحاظ بیشتر آموخته های ما در مورد زمانبندی را می توان در مورد تصمیم گیری های دیگر نیز بکار بست، لذا این مبحث ارزش علمی عام دارد. ثانیا زمانبندی مبحثی نظری است که مجموعه ای اصول، مدل ها، روش ها و نتایج منطقی را در برمی گیرد، که برای ما بینشی عمیق در مورد عمل زمانبندی به همراه دارد که می توان در مورد سایر نظریه ها به کار برد و بنابراین ارزش مفهومی عام دارد.

عناصر مهم مدلهای زمانبندی کارها و منابع اند. در نوشتار های مربوط به زمانبندی،  منابع نوعا بر حسب قابلیت های کمی و کیفی خود مشخص می شوند، به طوری که هر مدل نشان دهنده نوع و میزان هر منبع است. هر کار مشخص بر حسب اطلاعاتی از قبیل منبع مورد نیاز، مدت انجام آن کار، زمانی که انجام آن را  می توان شروع کرد و زمان تحویل توصیف می شود. به علاوه مجموعه ای از کارها بعضا می توان بر حسب محدودیت های تکنولوژیکی (روابط تقدمی) که در مورد عناصر متشکله آن صدق می کند بیان کرد [۱۷].

تئوری زمانبندی همچنین شامل شیوه های متنوع و مختلف است که در حل مسائل زمانبندی مفید واقع می شود. در واقع، حوزه زمانبندی به صورت نقطه کانونی ایجاد، بکارگیری و ارزیابی روش های ترکیبی ، شیوه های شبیه سازی، روش های شبکه ای و رویکرد های ابتکاری حل مسائل در آمده است. انتخاب شیوه مناسب به پیچیدگی مساله، طبیعت مدل و انتخاب معیار کارایی و عوامل دیگر بستگی دارد. در خیلی از حالات بهتر است چند شیوه به عنوان گزینه های مختلف برخورد به مساله در نظر گرفته شود. به همین دلیل نظریه زمانبندی شاید به همان اندازه که به امر بررسی روشها بپردازد به بررسی مدل ها نیز توجه دارد [۱۸].

برای رده بندی مدل های عمده زمانبندی لازم است ترکیب منابع و رفتار کارها مشخص شود. برای نمونه یک مدل ممکن است یک یا چند نوع منبع داشته باشد. اگر یک نوع منبع داشته باشد کارهای مربوطه احتمالا یک مرحله ای است، در حالی که اگر چند منبع داشته باشد کارها معمولا چند مرحله ای انجام می شود و در هر دو حالت منابع را می توان به صورت یک مجموعه واحد یا موازی در نظر گرفت. به علاوه، اگر مجموعه کارهای در دسترس برای زمانبندی در طول زمان تغییر نکند سیستم، ایستا نامیده می شود، در مقابل اگر یک کار جدید به مجموعه کارها در طول زمان افزده شود سیستم پویا نامیده می شود.

۱-۴ نظریه زمانبندی

نظریه زمانبندی اصولا با مدل های ریاضی سر وکار دارد و بین کار زمانبندی و توسعه مدل­های زمانبندی رابطه برقرار می نماید و به طور پیوسته آن ها را با مسائل نظری و عملی زمانبندی محک می زند.

در این زمینه دیدگاه نظری اغلب به صورت رویکردی کمی است و سعی آن، دست یافتن به ساختار مساله در قالب شکل فشرده ریاضی است. این رویکرد کمی با تفسیر اهداف تصمیم گیری در قالب یک تابع هدف صریح و بیان موانع تصمیم گیری به صورت محدودیت های صریح شروع می­شود. حل هر مسئله زمانبندی برابر پاسخگویی به این دو سوال است :

کدام منبع برای انجام هر وظیفه تخصیص داده خواهد شد ؟

هر وظیفه در چه وقت انجام خواهد شد ؟


جهت دانلود متن کامل تحقیق زمان بندی و مروری بر مدل های زمانبندی کلیک نمایید

   


تحقیق اصول و مبانی صوت و تاریخچه ی جاذب صوتها و انواع آن  شامل 46 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  اصول و مبانی صوت و تاریخچه ی جاذب صوتها و انواع آن   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

- مقدمه

صدا وسیله ارتباط است، ارتباط انسان­ها با یکدیگر، ارتباط با طبیعت و حتی ارتباط با اشیاء ساخته شده توسط خود انسان. صدا اولین وسیله ارتباطی است، علم تولید، انتشار و دریافت صدا آکوستیک[۱] نام دارد. امروزه همراه با رشد شهرنشینی، به علت توسعه بی­شمار در صنایع و همچنین افزایش استفاده از ماشین­آلات جدید، عظیم و نیرومند در تمامی زمینه­ها صداها­ی ناخواسته­ای به وجود می­آیند و آلودگی صوتی یکی از اجزای غیرقابل اجتناب زندگی ماشینی بشرگشته است. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت تعداد افرادی که در سراسر دنیا دچار کاهش شنوایی می­باشند از ۱۲۰ میلیون نفر در سال ۱۹۹۵ به ۲۵۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ افزایش یافته است. چنانکه در منابع علمی مختلف و تحقیقات بسیاری که در خصوص بررسی و ارزیابی اثرات سوء صدا و ارزیابی علائم وعوارض آن بر شاغلین صنایع پر صدا به عمل آمده، حاکی از آن است عوارض بسیاری از قبیل تغییرات موقت و دائم آستانه شنوایی، ایجاد کم شنوایی حسی عصبی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فشار خون، ایجاد معلولیت شنوایی، تأثیر منفی بر پارامترهای فیزیو لوژیک از قبیل درجه حرارت بدن، سردرد، اثرات منفی و بازدارنده بر کارایی و عملکرد کارکنان، افزایش ضربان قلب، اثر برسیستم گوارشی و دستگاه گردش خون، ایجاد استرس، ایجاد اختلال در زندگی روزمره و حالت اذیت و احساس ناراحتی، افزایش ترشح غدد درون ریز(غده فوق کلیوی و تیروئید)، اختلال در ایجاد یادگیری، تأثیر بر کیفیت خواب و بسیاری از عوارض دیگر را می­توان ناشی از تماس طولانی مدت با عامل زیان آور صدا نام برد. کلیه موارد یاد شده از عوارض مشترک صداهای با فرکانس­های بالا، میانی و پا یین می باشند، بعضی از اثرات خاص مواجهه با صداهای فرکانس پا یین است. برای غلبه بر این مشکل انواع مختلف مواد برای کاهش صدا توسعه یافته است اما تعداد محدودی از آنها توانسته­اند تا حدی برای جامعه پرسرو صدا امروزی مفید واقع شوند [۱،۲].

به این منظور تولید پنل­ها­ی سوراخ شده، فلزات متخلخل و الیاف فلزی تاحد زیادی در سال­ها­ی اخیر بهبود یافته­اند که جذب صوت عالی در یک محدوده فرکانسی گسترده را فراهم می­کند با این حال، خواص مکانیکی آنها با توجه به ضخامت و فاکتورهای میکرو متخلخل آنها کم گزارش شده است. اگرچه فلزات متخلخل یک سری ویژگی­ها­ی خوب مانند استحکام مخصوص بالا، هدایت حرارتی، جذب انرژی مؤثر دارند اما دارای معایبی هم هستند. آنها اغلب جاذب صدا­ها­ی ضعیف حتی در محدوده فرکانس­ها­ی پایین می­باشند، هزینه تولید بالا و مشکل درکنترل فرایند تولید دارند. تحقیقات اخیر روی توسعه کامپوزیت­ها­ی سبک وزن چند منظوره که دارای جذب خوب، نفوذ پذیری هوا و ویژگی مکانیکی خوب می­باشند متمرکز شده است [۴،۳].

۱-۲   اصول و مبانی صوت

۱-۲-۱- ماهیت صوت

فیزیک و ماهیت صدا، شاخه­ا­ی از علم فیزیک است که با انعکاس و کیفیت صدا رسانی سر و کار دارد. یک جسم در حال ارتعاش، حالت ناپایدار موجی شکلی در محیط پیرامون خود که فراگیره نامیده می­شود پدید می­آورد. این امواج هرچه از منبع ارتعاش دورتر می­گردند، انرژی آنها توسط فراگیره جذب و به تدریج از بین می­روند. بنابراین پدیده­ا­ی احساسی که توسط ارتعاش، گوش انسان را تحریک می­نماید، صدا یا صوت نامیده شده و فضایی که در آن این پدیده رخ می­دهد، میدان آکوستیکی نامیده می­شود. فشار در همه جای یک محیط همگن(فراگیره) که در حالت تعادل است یکسان می­باشد. اگر در یکی از نقاط فراگیره فشار تغییر کند، حالت نامتعادل به­وجود می­آید که این عدم تعادل به تمام نقاط محیط متعادل منتقل می­گردد. در این حالت اگر ذره­ا­ی از حالت تعادل خارج شده و شروع به ارتعاش نماید، با توجه به ساختمان مولکولی جسم فراگیره، ذره­ی مرتعش شده فشاری را در مولکول بعدی در پیرامون خود پدید می­آورد که می­توان گفت نقطه­ی مفروض با افزایش فشار مواجه شده و به عکس در ذره­ی متقارن آن کاهش فشار به­وجود می­آید. از انتشار فشار ذرات به یکدیگر موج پدید می­آید. اگر این جابجایی­ها بیش از ۱۶ بار در ثانیه باشد، صدا ایجاد می­شود و اگر همین افزایش و کاهش فشار در یک مسافت خاص به تصویر کشیده شود، آنچه به دست می­آید امواج صوتی خواهد بود. هنگامی این امواج به وجود می­آیند که محیط متعادل دارای خاصیت الاستیسیته باشد و این قابلیت را داشته باشد که نیروی وارده را به ذرات مجاور انتقال دهد [۶،۵].

۱-۲-۲-   میت­ها­ی صوتی

دامنه[۲] : عبارت است از فاصله­ی بین دو نقطه بیشینه و کمینه­ی فشار در امواج صوتی. در بسیاری از منابع آکوستیکی، از صفر تا نقطه بیشینه مقدار مثبت و از صفر تا نقطه­ی کمینه مقدار منفی خوانده می­شود.

فرکانس[۳] (بسامد): عبارت­ است از تعداد نوسانات کامل امواج در یک ثانیه که از یک نقطه­ی معینی  عبور کنند. واحد تعداد نوسانات در ثانیه، هرتز(Hz) نامیده می­شود.

سرعت صوت[۴] : عبارت است از مقدار مسافت طی شده توسط امواج در مدت یک ثانیه. این مسئله بستگی به جنس و دمای محیطی دارد که امواج صوتی در آن حرکت می­کنند. همچنین سرعت صدا با رطوبت نیز رابطه مستقیم دارد. هرقدر رطوبت هوا بیشتر باشد سرعت صدا نیز بیشتر است.

طول موج[۱] : عبارت است از فاصله بین دو نقطه متوالی و همانند، مانند فاصله بین دو بیشینه و کمینه. طول موج به سرعت و نیز فرکانس صدا بستگی دارد.

توان[۲] : عبارت است از مقدار انرژی خروجی از یک منبع در واحد زمان که با واحد وات (w) اندازه­گیری می­شود.

فشار[۳] : عبارت است از میزان تغییر فشار اتمسفریک ایجاد شده توسط صدا در محیط فراگیره. فشار هوا مقداری بی­نهایت کوچک است که با واحد پاسکال(Pa) سنجیده می­شود.

شدت[۴] :  عبارت است از میزان انرژی صوتی که در واحد زمان بر واحد سطح عمود بر جهت انتشار موج می­رسد و با واحد ( ) اندازه­گیری می­شود.

امواج ساکن[۵] : در تداخل امواج چنانچه دو موج با فرکانس­ها­ی یکسان مثلاً امواج منتشر شده و بازتاب با یکدیگر ترکیب شوند، ممکن است به علت اختلاف فاز یک صد و هشتاد درجه در بعضی نقاط یکدیگر را تضعیف کرده و نیز تساوی فازها یکدیگر را تقویت کنند. محل این نقاط ثابت است و الگوی به ­وجود آمده به امواج ساکن معروف است [۹-۷].

۱-۱-۱- ساختمان گوش انسان

گوش عضو مربوط به حس شنوایی بوده و در استخوان گیجگاهی واقع شده است. اگر امواج صوتی در مسیر حرکت خود به جسمی ازقبیل پرده گوش برخورد کنند و آن را به همان اندازه مرتعش سازند، ارتعاش پرده گوش به وسیله­ی اندام­ها­ی داخلی به مراکز اعصاب شنوایی منتقل گشته و درنتیجه صدا شنیده می­شود و عکس­العمل لازم صادر می­شود [۹].


جهت دانلود متن کامل تحقیق اصول و مبانی صوت و تاریخچه ی جاذب صوتها و انواع آن  کلیک نمایید

   


تحقیق زنجیره تامین وضرورت وجود آن و زنجیره تامین غذایی   شامل 37 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  زنجیره تامین وضرورت وجود آن و زنجیره تامین غذایی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

در این مقاله ابتدا به مفهوم اصلی زنجیره تامین وضرورت وجود آن پرداخته می­شود و سپس چالش­های مطرح شده در این تحقیق بیشتر بررسی خواهند شد و به مرور بعضی از مقالات مرتبط با هریک بررسی خواهند شد تا با این مفاهیم و پیشینه­ی تحقیق آن­ها آشنایی بیشتری حاصل شود.

۲-۲زنجیره تامین و ضرورت وجود آن

در مقالات مختلف تعاریف بساری برای مفهوم زنجیره تامین و مدیریت آن ارایه شده­ است که بسیار نزدیک به هم می­باشند و به اختصار در این بخش به مرور برخی از آن­ها می­پردازیم:

مفهوم زنجیره تامین در سال ۱۹۸۰ توسعه یافت. زنجیره تامین تمامی قسمت­های مختلف یک سازمان را شامل می­شود که تمامی بخش­های آن را از نقطه شروع فعالیت و دریافت مواد اولیه و ایجاد ارزش افزوده بر روی آن تا تولید محصول و تحویل آن به مشتری، در بر می­گیرد و مدیریت زنجیره تامین عبارت است از برقراری ارتباط منظم میان آن­ها با استفاده از ابزار­های موجود و یک­پارچه­سازی آن. اساسی­ترین ایده برای ایجاد زنجیره تامین این می­باشد که شرکت­ها و سازمان­های مختلفی که در ارتباط با یکدیگر مشغول به فعالیت می­باشند بتوانند با تبادل اطلاعات بر روی بازدهی هم تاثیر مثبت بگذارند که این امر در نهایت منجر به افزایش سوددهی سازمان­ها شده و باعث ایجاد رضایت­مندی در مشتریان ­شود [۱۵, ۱۶].

زنجیره تامین مجموعه­ای از تامین­کنندگان، تولیدات، انبارداری و شبکه­ی توزیع می­باشد که در پی تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی و رساندن آن به دست مشتری می­باشند [۱۷].

زنجیره تامین شبکه­ای پویا می­باشد که از تجارت­های مختلف تشکیل شده و روابط میان آن­ها را مدیریت می­کند [۱۸].

زنجیره تامین یکی از زمینه­های توسعه ­یافته تجارت است که اساسا شامل پاسخ به تقاضا و ارایه نقشه راه مناسب برای عرضه و تقاضاست و موجب یک­پارچه شدن سیستم لجستیک داخلی و خارجی سازمان برای ارتباط با سایر بخش­ها مانند عرضه کننده، توزیع کننده، خرده­فروشان و ارائه کنندگان خدمات حمل و نقل می­شود که در نهایت افزایش کارایی و بازده سازمان را نتیجه می­دهد [۱۹].

در حالت کلی زنجیره­ تامین از دو یا چند سازمان تشکیل می­شود که رسما از یکدیگر جدا بوده و به وسیله­ی جریان­های مواد، اطلاعات و مالی به یک­دیگر مربوط می­شوند. این سازمان­ها می­توانند بنگاه­هایی باشند که اجزای محصول نهایی یا خدمات را تولید می­کنند یا در فرآیند آن نقش دارند. حتی مشتریان و مصرف کنندگان نیز یکی از اجزای این سازمان­ها و زنجیره­ی تامین می­باشند [۴].

مدیریت زنجیره تامین مجموعه­ای از راهکارهاست، جهت یک­پارچه­سازی اعضای زنجیره (تامین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع­کنندگان، خرده فروشان و مشتریان نهایی) که هدف آن کاهش هزینه­های سیستم و نیز افزایش سطح خدمت­دهی به مشتریان است [۲].

وظایف زنجیره تامین:

ایجاد سود بلند مدت

پیاده­سازی روابط و همکاری میان آن­ها

شکل­دهی به شراکت­ها در سطوح مختلف

مدیریت اطلاعات

کاهش هزینه­های زنجیره تامین [۲۰]

از مشتریان هر بنگاه اقتصادی به عنوان دارایی­های نامشهود آن نام برده می­شود و در صورتی که هر بنگاه به مشتریانش پاسخ مناسبی ندهد، آن­ها را به سرعت از دست خواهد داد. در واقع حیات سازمان­ها و تولیدکنندگان مختلف امروزه به وجود نوعی رویکرد مدیریتی بستگی دارد که قادر به پاسخگویی به مشتریان مختلف و تغییرات سریع بازار باشد. در این برهه از زمان  که همراه با بهبود در فرآیندهای تولید و به کارگیری الگوهای علمی جدید شده است مدیران بسیاری از صنایع دریافته­اند که برای ادامه حضور در بازار، تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف­پذیری در توانایی­های خود شرکت کافی نیست بلکه تمامی قسمت­های زنجیره را باید بهبود ببخشند و آثاری که بر روی هم می­گذارند را بررسی کنند که این امررا می­توان با طراحی و پیاده سازی یک زنجیره تامین کارآمد و به روز محقق ساخت. جهانی شدن تجارت و گسترش اطلاعات توجه به رویکرد­های جدید را الزامی می­کند و تجارت­های مختلف را ملزم به استفاده از سیستم­های اطلاعاتی و نرم­افزارهای جدید می­کند [۲۱].

در گذشته کمتر سازمانی به زنجیره تامین خود توجه می­کرد و عملا برنامه­ای برای مدیریت آن نداشت. اما تغییر فرآیند کسب و کار تمامی مدیران را ملزم به توجه به زنجیره تامین و مدیریت آن کرده است و در حال حاضر کمتر شرکتی پیدا می­شود که همچنان سیستم مدیریتی عمودی داشته باشد. با توجه به موفقیت تولیدی­هایی که توجه ویژه­ای به زنجیره تامین خود داشته­اند گرایش سایر بنگاه­های اقتصادی به این موضوع به شدت افزایش یافته است و روز به روز به علاقه­مندان به کارگیری آن افزوده می­شود. با توجه به وجود بخش­های متفاوت در یک تجارت نوین از جمله برنامه­ریزی، بازاریابی، تولید و خرید و فروش وجود یک ساختار منظم و دقیق برای موفقیت در آن امری ضروری به نظر می­رسد. افزایش رقابت در سطح جهانی و همراه شدن آن با پیشرفت­های فناوری اطلاعات نیز، برنامه­ریزی زنجیره­تامین را به مهم­ترین بخش تجارت در زمینه ارایه خدمات و تولیدات تبدیل کرده است [۲۲]. زنجیره‏های تامین تنها مربوط به سازمان­ها و کارخانه­های تولیدی نمی­شوند و شرکت­ها و سازما­ن­های خدماتی نیز دارای زنجیره تامین مختص خود هستند. پیچیدگی‏ زنجیره تامین و مدیریت آن ممکن است در صنایع و سازمان­های مختلف با یکدیگر تفاوت­های عمده و بسیاری داشته باشند. وجود زنجیره تامین به تنهایی نمی­تواند متضمن موفقیت یک شرکت باشد زیرا این موضوع دارای مفهومی توسعه یافته و پیچیده می­باشد از این رو انجام مطالعات علمی بر روی زنجیره تامین و ارائه راه­کارهای جدید علمی برای به کارگیری آن ضروری به نظر می­رسد. شاپیرو[۱] در کتاب خود علوم مختلف جهت مطالعه­ی زنجیره تامین را معرفی کرده و مورد بررسی قرار داده ­است که یورگنسن[۲] آن­ها را به شکل زیر طبقه بندی می­کند:

شکل­گیری استراتژی و نظریه­ی شرکت

حمل و نقل، تولید، و مدیریت موجودی

حسابداری مدیریت

پیش­بینی تقاضا و علم بازاریابی

تحقیق در عملیات

با توجه به دیدگاه­های مختلف موجود برای مطالعه­ی زنجیره تامین از تمامی علوم در هر مطالعه استفاده نمی­شود. اگر سه دیدگاه مدیریتی و اقتصادی و ریاضی را عمده ترین دیدگاه­ها برای مطالعه زنجیره تامین در نظر بگیریم استفاده از هر یک از علوم فوق به صورت زیر خواهد بود.

دیدگاه مدیریتی: استفاده از علوم شکل­گیری استراتژی و نظریه­ی شرکت و در بخش­هایی بهره از علوم حمل و نقل، تولید و مدیریت موجودی

دیدگاه اقتصادی: استفاده از علوم حسابداری مدیریت، پیش­بینی تقاضا و بازاریابی

دیدگاه ریاضی: استفاده از علوم پیش­بینی تقاضا، تحقیق در عملیات و بخش­هایی از علوم حمل و نقل، تولید و مدیریت موجودی [۲۱، ۱۵]

۲-۳زنجیره تامین یک­پارچه 

زنجیره تامین یک­پارچه، متفاوت با زنجیره تامین سنتی است. یک  زنجیره تامین سنتی با توجه به این که بر جریان اطلاعات گسسته یا مجزا تاکید دارد، یک­پارچه نیست و حداقل دو اشکال دارد. اولا، در نتیجه عقب افتادگی­های پلکانی در زنجیره تامین، دقت پیش­بینی به علت افزایش در عدم اطمینان تقاضا به عنوان یک نتیجه از جریان های اطلاعات منفصل، کاهش خواهد یافت (از این مورد به عنوان اثر شلاق چرمی نیز یاد می­شود). پیش­بینی نادرست معمولاً موجودی اضافی را برای تامین­کنندگان و تولیدکنندگان به همراه دارد. ثانیا، معمولاً به علت این که فرآیندهای کسب وکار در سراسر بخش­های زنجیره تامین به صورت یک­پارچه و مرتبط نیستند، یک زنجیره تامین سنتی به آهستگی به تغییرات تقاضا واکنش نشان می­دهد که باعث نارضایتی مشتریان و از دست رفتن آن­ها می­شود. در نتیجه رویکرد سنتی، اغلب با سطوح بالاتری از عدم اطمینان محیطی روبرو می­شود [۱۵, ۱۶].

بارات و اولیویر پیشنهاد می­کنند که یک­پارچگی وقتی در یک سازمان اتفاق می­افتد که دو یا چند شرکت مسئولیت برنامه­ریزی مشترک مبادله­ای را بر عهده بگیرند و مدیریت، اجرا و اطلاعات اندازه گیری عملکرد را با هم به اشتراک بگذارند [۳ ، ۲۳-۲۵]. اولین قدم در ایجاد یک زنجیره تامین یک­پارچه تعریف یک رویه کارشناسی جهت انتخاب تامین­کنندگان و تنظیم روابط میان سازمان و این تامین کنندگان می­باشد [۵۳]. البته مدیران جهت موفقیت در یک­پارچه­سازی زنجیره تامین نباید تنها بر روی مسائل خاصی تمرکز کنند بلکه باید به یک­پارچه­سازی تمامی اجزا از جمله تامین­کنندگان، مشتریان و جریانات داخلی نیز بپردازند زیرا قسمت­های مختلف زنجیره بر روی یکدیگر تاثیر مثبت و منفی زیادی دارند و یک زنجیره تامین یک­پارچه می­تواند در ارایه محصولی با کیفیت بهتر موثر باشد و حتی توجه به این موضوع سبب کاهش عدم قطعیت و ایجاد آثار مخرب در محیط زیست نیز می­شود. لذا در بازار رقابتی امروز توجه به زنجیره تامینی یک­پارچه و نوین با در نظر گرفتن کلیه­ی جوانب امری ضروری­ است­ [۵۵-۵۷].


جهت دانلود متن کامل تحقیق زنجیره تامین وضرورت وجود آن و زنجیره تامین غذایی کلیک نمایید

   


تحقیق مفهوم رضایت مشتری و فرآیند اندازه گیری آن شامل 59 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  مفهوم رضایت مشتری و فرآیند اندازه گیری آن  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

۱-۱مشتری

بنابر تعاریف مشتری ، تمامی سازمان ها اعتقاد دارند که مشتری، رئیس است و مشتری ، پادشاه است . فرایند مشتری گرایی با سلام کردن آغاز می شود و هرگاه ، ارتباطی برقرار می شود. ، طرفین مشتری یکدیگر می شوند. دریافت کننده پیام ، مشتری است و این سرآغاز گستره جهانی تجارت و مدیریت مشتری گرا است . به راستی همه ، مشتری هستند و هر لحظه ممکن است نزد ما بیایند . باید به یاد داشت که مشتری، رئیس است و ما بدون او هیچ گاه ، توان دستیابی به توسعه پایدار را نداریم. رشد و توسعه ما بر روی شانه های او مستحکم می شود.[۴]

تعاریف گوناگونی از مشتری ، بیان شده که به ذکر تعدادی از آنها می پردازیم[۴] :

مشتری : دریافت کننده محصول یا خدمت.

مشتری : هر فردی که در ارتباط با ما است.

مشتری : دریافت کننده خروجی هر فعالیت یا فرآیند.

مشتری : شرکت و سرمایه گذار ما

اهمیت مشتری برای هیچ یک از رهبران و مدیران سازمان ها در پهنای وسیع تجارت جهانی ، پوشیده نیست. برهمین مبنا ، چالش های بسیاری مطرح می شود:

مسئولیت ما در مقابل مشتریان چیست؟

تعامل سازمان با مشتریان ، چگونه باید باشد؟

عمق ارتباطات با مشتری ، چگونه باید باشد؟

آیا نحوه رفتار با همه مشتریان ، یکسان باید باشد؟

آیا باید در مقابل همه مشتریان، قوانین فراگیر و یکدست ، برقرار کرد؟

مسئولیت کارکنان در قبال مشتریان چیست؟

رابطه کارکنان در قبال مشتریان چیست؟

وفاداری و ماندگاری مشتریان ، مهمتر است یا توسعه بازارها ؟

سنجش رضایت مشتریان ، چگونه باید باشد؟

۱-۲- تعریف مشتری

در فرهنگ و ادب پارسی مفهوم «مشتری» مترادف با «خریدار» است و در مباحث مربوط به بازاریابی و فروش، مشتری به مخاطبانی گفته می شود که توانایی و استعداد خرید کالا و یا خدمتی را داشته باشند. در این تعریف« توانایی» یعنی امکان پرداخت وجه و «استعداد» به مفهوم درک و شناخت مزیتهای کالا و خدمتی که موجب تامین بخشی از نیازهای مخاطب می شود، به کار گرفته شده است. بنابراین، تبدیل یک مخاطب به مشتری هنگامی محقق خواهد شد که عناصر توانایی و استعداد به صورت توأم در وی بروز کند تا عمل «خرید» انجام پذیرد. برخورداری از توانایی بدون داشتن استعداد شناسایی کالای مورد نظر و یا بالعکس داشتن استعداد خرید ولی فاقد توانایی پرداخت ، امکان شکل گیری فرآیند خرید را میسر نمی سازد.[۳]

۱-۳- انواع مشتری:

تقسیم بندی مشتری به لحاظ نحوه حضور وی در فرآیند خرید به شکل های زیر انجام
می شود[۳]

۱- مشتری حقیقی : به افرادی با ماهیت فردی و حقیقی خود در فرآیند خرید شرکت می کنند مشتری حقیقی گفته می شود، مانند بسیاری از خریدهای روزانه که افراد حقیقی انجام
می دهند.

۲- مشتری حقوقی: به شرکتها، سازمان ها، نهادها و بنگاههای اقتصادی که در چارچوب شخصیت های حقوقی در فرآیند خرید شرکت می کنند، مشتری حقوقی گفته می شود، مانند خریدهایی که وزارت خانه ها، موسسات و شرکت ها انجام می دهند.

۳- مشتری سازمانی: مشتری از دیدگاه سازمان تولید کننده کالا یا عرضه کننده خدمات نیز به دو قسمت درون و برون سازمانی تقسیم بندی شده است. بدین ترتیب که در زنجیره های تولیدی و خدماتی، مشتریان کسانی هستند که نتیجه کار، معطوف به ایشان است. مثلاً در خط تولید خودرو ، واحد مونتاژ کننده ، مشتری سازنده قطعه است. این گونه مشتریان را مشتری درون سازمانی می گویند . در همین سازمان، مصرف کننده خودرو، مشتری برون سازمانی است.

۴- مشتری جغرافیایی: تقسیم بندی دیگری که برای مشتری مطرح شده است، مربوط به محدوده جغرافیایی است، بدین ترتیب که مشتری موجود در یک جغرافیایی است، بدین ترتیب که مشتری موجود در یک محدوده جغرافیایی (محله، منطقه، شهر، کشور) مشتری داخلی و خارج از محدوده جغرافیایی موردنظر مورد نظر، «مشتری خارجی» نام دارد.

۱-۴- ارزش مشتری

ارزش مشتری از ، کیفیت کالا، کیفیت خدمت و قیمتی بر مبنای این عناصر ، تشکیل شده است. کیفیت کالا و خدمت ، پایه قیمت آن به شمار می رود ولی صرفاً بر مبنای یک طیف پیوسته خوب – بد ، ارزیابی نمی شود. تصویر کلی یک شرکت نیز در ، برداشت مشتری از ارزش دریافت شده ، نقش دارد. مثال هایی از این تصویر ، شامل مسئولیت در قبال محیط زیست ، تابعیت شرکت و محبوبیت کلی آن می باشد. [۲].

مفهوم ارزش مشتری ، ارتباط بسیار نزدیکی با رضایت مشتری دارد. اگر یک شرکت از انتظارات مشتری در قبال کیفیت کالا، کیفیت خدمت و قیمت ، فراتر رود، آنگاه به حد بالای رضایت مشتری دست خواهد یافت . بر عکس ، اگر انتظارات مشتری برآورده نشوند، نتیجه نارضایتی وی خواهد بود و واضح است که هرچه میزان رضایت کمتر باشد، احتمال خرید مجدد از شرکت کاهش خواهد یافت[۴۱].

مطالعات مختلف نشان داده است که سطوح بالای رضایت مشتری و نرخ های بالای حفظ مشتری ، با یکدیگر و با سوددهی شرکت ، وابستگی زیادی دارند. همچنین طبق این بررسی ها مشخص شده است که هزینه ، زمان و منابع لازم برای جذب یک مشتری جدید، چندین برابر مقادیر مربوط به نگهداری مشتری موجود است. با توجه به افزایش نیاز به مشتری و شدیدتر شدن رقابت ، دستیابی به رضایت بالای مشتری ، شرط لازم بقاست[۴۱] .

۲-۲- رضایت مشتری

۲-۲-۱- مفهوم رضایت مشتری

رضایت مشتری یکی از پایه ای ترین مفاهیم ارزیابی است که در خیلی از کسب و کارها دنبال می شود. رضایتمندی مشتریان مرتباً ، بصورت ادواری و یا پس از هر تغییر ساختاری، اندازه گیری می شود. با مرور ادبیات رضایتمندی مشتری در می یابیم که این تعاریف اکثراً از طریق مصاحبه با آزمودنی ها یا همان مشتریان، مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته اند. [۳۲].


جهت دانلود متن کامل تحقیق مفهوم رضایت مشتری و فرآیند اندازه گیری آن کلیک نمایید

   


تحقیق سرمایه در گردش و عوامل مؤثر بر آن   شامل 43 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  سرمایه در گردش و عوامل مؤثر بر آن   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۲-۱) مقدمه

مدیریت سرمایه در گردش شامل تصمیماتی در مورد میزان و ترکیب دارایی­های جاری و بدهی‌های جاری و تصمیمات سرمایه­گذاری در دارایی­ها می­باشد. ایجاد تعادل در دارایی­های جاری و بدهی­های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است به‌طوری که تصمیم­گیری در مورد یکی بر دیگری نیز تأثیر می­گذارد. حال در این بین رفتار مدیران نیز حائز اهمیت است. مدیران با اتخاذ سیاست‌های مناسب موجب حیات بنگاه‌­های اقتصادی بستگی دارند. چراکه حیات آن‌ها تا میزان زیادی به مدیریت منابع مربوط است، زیرا فعالیت­های عملیاتی در یک دوره که معمولاً یک سال است به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می­شود، سرمایه در گردش اصولاً با هدف افزایش سود تعیین نمی­شود بلکه مدیران درصدد بر می­آیند تا به نقدینگی مطلوبی برسند و بتوانند در سایه آن اهداف سودآور شرکت را تامین کنند. حاکمیت شرکتی و سازوکارهای مربوط به آن می‌توانند بر سیاست‌های متخذه بر مدیریت سرمایه در گردش (بلاخص جسورانه) تأثیرگذار باشد.

۲-۲) ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش

سرمایه درگردش یک واحد انتفاعی مجموعه مبالغی است که در دارایی­های جاری سرمایه‌گذاری می­شود که مشتمل بر وجوه نقد، اوراق بهادار، حساب­ها و اسناد دریافتنی، پیش پرداخت­ها و سفارشات، موجودی مواد و کالای ساخته شده و نیمه ساخته است. تفاوت بدهی­های جاری از دارایی­های جاری، خالص سرمایه در گردش تعریف می­شود. بدهی­های جاری مشتمل بر حساب­ها و اسناد پرداختنی، پیش دریافت­ها، اعتبارات کوتاه مدت و هزینه­های معوق است (نیکومرام و همکاران،۱۳۸۹).

مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از: تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد (ریموند پی‌نو،۱۳۸۰). مدیریت سرمایه در گردش شامل برنامه­ریزی و کنترل دارایی‌های جاری و بدهی­های جاری به شیوه­ای که خطر ابتلا به ناتوانی­های مالی را از بین ببرد تا از این طریق از تعهدات کوتاه مدت نابجا جلوگیری و سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در این دارایی­ها نیز تحت کنترل باشند (دونگ و سو[۱]، ۲۰۱۰).

اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت واحد انتفاعی موجب گردید که راهبردهایی گوناگونی در رابطه با مدیریت سرمایه درگردش مدنظر قرار گیرد. واحدهای انتفاعی با به کارگیری

راهبردهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش می­توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این راهبردها میزان خطر و بازده آنها را مشخص می­کند.

اهمیت مدیریت سرمایه در گردش باعث شده که این موضوع به صورت یک رشته تخصصی مدیریت مالی درآید. در شرکت­های بسیار بزرگ، تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که به‌طور تمام وقت انرژی خود را منحصراً صرف اداره سرمایه در گردش شرکت می­کنند. دلایل اهمیت این موضوع به شرح زیر است:

سطوح واقعی و مطلوب دارایی­های جاری (با توجه به تغییراتی که در فروش واقعی و پیش بینی شده رخ می‌دهد) دستخوش تغییرات دایمی است. این وضع باعث می­شود که درباره سطح مطلوب یا مورد انتظار از دارایی­های جاری، به صورت مستمر (روزانه) تصمیماتی گرفته شود.

شاید با توجه به تغییراتی که در میزان دارایی­های جاری رخ داده است، مدیران مجبور شوند در تصمیماتی که قبلاً برای تامین مالی گرفته­اند تجدیدنظر کنند؛ مثلاً اگر برای تامین مالی دارایی‌های جاری از مبالغ سنگینی وام کوتاه مدت استفاده شده است، گرفتن وام­های اضافی و تمدید وام‌هایی که سر رسید می­رسند مستلزم صرف وقت و انرژی بیشتر مدیریت شرکت خواهد بود.

میزان منابع و مصارف وجوهی که به سرمایه در گردش تخصیص داده می­شود باید مشخص شود. دارایی­های جاری حدود ۷۵ درصد کل دارایی­های شرکت و بدهی­های جاری حدود ۶۰ درصد ساختار سرمایه هستند. این بدان معناست که به عنوان مثال اگر کل دارایی­های یک شرکت ۵۰۰ میلیارد ریال باشد، مبلغ ۳۷۵ میلیارد ریال آن ممکن است به صورت دارایی­های جاری باشد و بدهی‌های جاری هم حدود ۳۰۰ میلیارد ریال خواهد شد.

اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت بموقع دیوان و تعهدات خود ناتوان بماند (ریموند پی‌نو،۱۳۸۰).

۲-۳) عوامل مؤثر بر سرمایه‎ در‎ گردش

عوامل زیادی ممکن است بر روی سرمایه ­در گردش و سیاست­های سرمایه ­در گردش سازمان تأثیر بگذارد. در اینجا چهار مورد از این عوامل که از اهمیت بیشتری برخوردار است توضیح داده می­شود و بقیه عوامل نیز در حد اشاره خواهد آمد.

۲-۳-۱) مدیریت وجوه نقد

شرکت­ها استراتژی­های مدیریت وجوه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین می­کنند:

۱) تهیه و تأمین وجه نقد برای انجام پرداخت­های شرکت.

۲) به حداقل رساندن موجودی­هایی که در شرکت به‌صورت راکد باقی مانده است.

پلاک و کوکورک نیز اهداف مدیریت وجوه نقد را افزایش نقدینگی، کنترل جریان نقدی، افزایش ارزش سرمایه و کاهش هزینه­های سرمایه بیان کرد­ه­اند و در مطالعه­ای که در جمهوری چک داشته­اند به این نتیجه رسیده­اند که بسیاری از فعالیت­های بانکداری و خزانه­داری در جمهوری چک بر روی مدیریت وجوه نقد که شامل بودجه‎بندی سرمایه، مدیریت بدهی­ها، روابط خوب با بانک­ها، پرداخت به عرضه­ کنندگان، جمع­آوری وجوه از مشتریان، کنترل پول خارجی و گزارش و حمایت فنی از این وظایف متمرکز شده­اند. بنابراین می­توان با توجه به این وظایف برای مدیریت وجوه نقد این چنین استدلال کرد که مدیریت مناسب و بهینه وجوه نقد بر روی مدیریت سرمایه­در­گردش سازمان تاثیر خواهد گذاشت چرا که بر روی مدت زمان وصول مطالبات و مدت زمان پرداخت بدهی­ها تأثیر می‌گذارد و آن‌ها را در سطح بهینه نگه می­دارد (ژانگ[۲]، ۲۰۱۲).

۲-۳-۲) نسبت بدهی

با این نسبت کل وجوهی که از محل بدهی­ها تامین شده محاسبه می­شود و از تقسیم کل بدهی‌ها بر کل دارایی­ها به دست می­آید. چیو و چنگ[۳] (۲۰۰۶) در مطالعه­ای که بر روی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه ­در گردش داشته‌اند، دریافتند که نسبت بدهی ارتباط منفی معناداری با چرخه نقدی خالص و نیازمندی­های سرمایه‌در‌گردش و در نتیجه با مدیریت سرمایه در­ گردش دارد و هر چه میزان نسبت بدهی بالاتر باشد میزان سرمایه‌در‌گردش لازم برای عملیات روزمره سازمان کاهش می­یابد (چیو و چنگ، ۲۰۰۶).

۲-۳-۳) جریان نقدی عملیاتی

چیو و چنگ (۲۰۰۶) در مطالعه اثر جریان نقدی عملیاتی بر روی مدیریت سرمایه­ در گردش دریافتند که جریان نقدی عملیاتی ارتباط مثبت معناداری با چرخه نقدی خالص و ارتباط منفی معنادار با نیازمندی‎های سرمایه در گردش دارد و در نتیجه بر روی مدیریت سرمایه‎ در گردش سازمان تأثیرگذار می‎باشد (چیو و چنگ، ۲۰۰۶).

۲-۳-۴) ابزارهای کنترل ریسک

یکی از مرتبط‌ترین ریسک­ها به سرمایه­ در گردش سازمان، ریسک نقدینگی می­باشد. ریسک نقدینگی ریسک نبود وجه نقد برای بازپرداخت تعهدات است. عموماً شرکت­ها هنگامی که به علل مختلف نتوانند محصولات خود را به فروش برسانند (افزایش موجودی کالا)، یا نتوانند وجوه نقد ناشی از فروش را دریافت کنند (وصول مطالبات) و یا این که هزینه­ها­ی آن‌ها افزایش بی‌رویه داشته باشد با مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند. بروز مشکل نقدینگی باعث نقصان در ساختار مالی شرکت گردیده و متعاقب آن خرید مواد اولیه و پرداخت تعهدات جاری با مشکل مواجه می­شود.


جهت دانلود متن کامل تحقیق سرمایه در گردش و عوامل مؤثر بر آن کلیک نمایید

   


تحقیق رقابت پذیری و مدل ها و رویکردها و تئوری های مرتبط با آن   شامل 64 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  رقابت پذیری و مدل ها و رویکردها و تئوری های مرتبط با آن    می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

به منظور تعیین و بررسی ابعاد رقابت پذیری و تاثیر آن بر نوسان سود لازم است ابتدا مروری تئوریک بر مباحث مطروحه در این مقوله صورت گیرد.

لذا در این فصل ابتدا پیشینه نظری تحقیق بیان می گردد که در این راستا مفهوم رقابت پذیری و اهمیت آن و همچنین دیدگاه ها و مدل های مرتبط با آن مورد توجه قرار می گیرد. سپس مدل پنج نیروی رقابتی پورتر  و زیر شاخص های آن که در این پژوهش از آن استفاده شده، بیان می شود. در ادامه به بحث پیرامون نوسان پذیری سود و تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته می شود و در انتها نیز به معرفی صنعت غذایی و اهمیت و جایگاه این صنعت در ایران پرداخته می شود.

در واقع در این فصل با بیان تعاریف گوناگون رقابت پذیری با توجه به رویکردهای مختلف موجود در رقابت پذیری و مدل های موجود در این مبحث، به مشخص کردن سطح رقابت پذیری پرداخته و مدل مورد استفاده خود را بیان می کنیم. در ادامه با توجه به پیشینه تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع مورد بحث سعی می شود تا با توجه به اهداف پژوهش، موارد مورد نیاز از مدل برای انجام پژوهش در نظر گرفته شود.

بخش اول: رقابت پذیری و تئوری های مرتبط با آن

     رقابت پذیری یکی از مفاهیم مهم و کلیدی می باشد که در دو دهه اخیر توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران مدیریت، اقتصاد و تجارت بین الملل را به خود جلب نموده است و برای آن تعاریف بسیاری از دیدگاه های گوناگون ارائه شده است. در این بخش ابتدا مروری بر این تعاریف خواهیم داشت و سپس رویکردها و عوامل موثر بر آن مورد بحث واقع خواهد شد.

۲-۱-۱-  تعریف رقابت پذیری

رقابت پذیری به معنای توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار و محافظت از سرمایه های سازمان، به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها، و تضمین شغل ها در آینده می باشد( آکیمووا، ۲۰۰۰). رقابت پذیری تعریف واحدی ندارد اما در تمامی تعریف های ارائه شده این وجوه مشترک در آنها دیده می شوند که رقابت پذیری قابلیت ها و توانمندی هایی است که یک شرکت، صنعت، منطقه و کشور از آن بهره مندند و می توانند آنها را حفظ کنند تا در صحنه بین المللی توانایی افزایش سهم بازار و      سود دهی بالا برای یک دوره طولانی را داشته باشند (عسگری، ۱۳۸۸). رقابت پذیری در بین شرکت ها یعنی امکان بدست آوردن موفقیت مناسب و پایدار در صنعت و بازاری که شرکت در آن فعالیت       می کند. حال با توجه به چنین دیدگاهی هر چه شرکت ها توان بیشتری در بدست آوردن سهم بازار محصولی که تولید می کنند به دست آورند در نتیجه گوی سبقت را از دیگر رقبای خود می ربایند و در نتیجه این امر، شرکت ها رشد و پیشرفت خواهند کرد (درون پرور و دیگران، ۱۳۸۸).

(کوهمن، ۱۹۸۴)رقابت پذیری را به عنوان توانایی اقتصادی بنگاه برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتی تعریف می کند که انجام می دهد. سهم بازار (مقدار فروش شرکت) دربردارنده موقعیت بازار شرکت و نیز اندازه نسبی شرکت می باشد. به عبارت دیگر، مقدار فروش شرکت می تواند نشان دهنده میزان نفوذ شرکت در بازار باشد و می تواند به طور غیر مستقیم دلالت بر شهرت، تشخیص، قابلیت های توزیع یا حتی کیفیت واقعی شرکت داشته باشد. اساساً، مقدار فروش شرکت حاکی از اندازه شرکت نسبت به دیگر رقبای بالقوه، بخش ها یا کل بازار می باشد. معمولاً این استنباط وجود دارد که هر چه سهم بازار (مقدار فروش شرکت) شرکت بیشتر باشد، آن شرکت موفق تر است (اوریگان، ۲۰۰۲).

هر چه تعداد رقبای تجاری در صنعت زیادتر باشد، شرکت برای به دست آوردن سهم فروش و تأمین مالی با تعداد رقبای بیشتری روبرو می شود. و برای تامین نیازهای خود مجبور به رقابت با تعداد بیشتری از شرکت ها می باشد. در نتیجه هر چه تعداد رقبا در صنعت بیشتر باشد رقابت در آن صنعت نیز شدت بیشتری پیدا می کند. (گریفیس، ۲۰۰۱).

تایسون ۱۱۹۹۳ رقابت پذیری را توانایی در تولید کالا و خدمات قابل رقابت در بازارهای بین المللی    می داند به طوریکه همزمان برای شهروندان استانداردهای زندگی پایدار و رو به رشدی را ایجاد نماید در حالیکه کروگمن ۲۱۹۹۴ رقابت پذیری را چیزی جز بهره وری نمی داند (فاوزی، ۲۰۰۰)۳. چهار باغی ۴۱۹۹۴ رقابت پذیری را تعامل و بر هم کنش میان سطوح ارزش های مشتریان و سهامداران می دانند که در نهایت موجب بهبود قابلیت ها و ویژگی های سازمان در رقابت با دیگران در بازار می شود.

از دیدگاه دانشکده کسب و کار هاروارد رقابت پذیری ملی معیاری است برای سنجش میزان توانایی یک کشور در ایجاد، تولید و ارائه خدمات در عرصه جهانی به گونه ای که نرخ بازگشت بالایی در منابع مصرفی را همراه خود داشته باشد (اومرگیه، ۲۰۰۱)۵.

OECD رقابت پذیری را توانایی یک کشور در بازار آزاد برای تولید محصول و ارائه خدمات می داند به گونه ای که همزمان با آن توسعه و حفظ درآمد واقعی شهروندان خود در دراز مدت را به همراه داشته باشد (فاوزی، ۲۰۰۲).

بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی، رقابت پذیری جهانی توانایی یک کشور در تولید ثروت بیشتر در مقایسه با رقبایش در بازار جهانی می باشد (کیم، ۲۰۰۲)۶.

با توجه به تعاریف ارائه شده رقابت پذیری در اثر ترکیبی از دارایی ها و فرآیندها به وجود می آید که یا به صورت موهبتی می باشد (منابع طبیعی) و یا اینکه بشر آن را به وجود آورده است (زیر ساخت ها).

فرآیندها این دارایی ها را به سود و منفعت اقتصادی ناشی از فروش به مشتریان تبدیل می کند. پورتر بر تاثیر مشتریان و تأمین کنندگان با توجه به زنجیره ارزش بنگاه اشاره کرده است و مزیت رقابتی را بخشی از یک سیستم گسترده تر و در ارتباط با تأمین کنندگان و مشتریان و مصرف کنندگان نهایی می داند (تامپسون، ۲۰۰۱)۱.

تفاوت ها در ارائه تعاریف از رقابت پذیری و مزیت رقابتی ناشی از چند وجهی بودن این موضوع می باشد. به عنوان مثال کاربت ۱۹۹۳۲ بر جنبه های بازاریابی رقابت پذیری، گراپ ۱۹۹۷۳ بر قابلیت های نوآوری بنگاه تأکید داشته اند.

کاریانیسی و پوپسو ۴۲۰۰۵ نیز بر نقش تکنولوژی اطلاعات و ICT و تدارکات الکترونیکی کالا در افزایش بهره وری ملی و ارتقاء رقابت پذیری کشورهای اتحادیه اروپا تأکید کرده اند.

در یک بررسی و مطالعه ادبیات رقابت پذیری توسط رئیس و همکارانش در ۵۱۹۹۶ انجام شده است رقابت پذیری از دیدگاه های مختلف مورد توجه واقع شده و در ۴ دسته تقسیم بندی شده است که در جدول ۲-۱ نشان داده شده است.


جهت دانلود متن کامل تحقیق رقابت پذیری و مدل ها و رویکردها و تئوری های مرتبط با آن  کلیک نمایید
   


تحقیق ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ و سازمان تجارت جهانی   شامل 85 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ و سازمان تجارت جهانی    می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

اول- ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ

۲-۱-۱) مقدمه

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﺭﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎﻱ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ، ﻋـﺪﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘذﻳﺮﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﻧﺸأت ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ، ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫاﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﮐﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﭼﻨـﺪ ﺑﻌـﺪﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ (ﺁﻣﺒﺎﺷﺘﺎ ﻭ ﻣﻮﻣﺎﻳﺎ،۲۰۰۲، ۵۹)، آﮐﻴﻤﻮﺍ(۲۰۰۰) ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﻱ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨد.

ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎﺭﺗﺰ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﻗﺒﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺣﺘﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑـﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ از ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ، ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﻮﺭﺗﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ یک ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ. ﻣﻚ ﮔﺎﻫﺎﻥ (۲۰۰۶) ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣـﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ۳۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺳﻮﺩﺩﻫﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ. ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺭﺗﻠﺖ ﻭ ﻗﻮﺷﺎﻝ (۱۹۸۹) ﻭ ﭘﺮﺍﻫﺎﻟﺪ ﻭ ﻫﻤﻞ (۱۹۹۰) ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺮ ﺧـﻮﺩ ﺑﻨﮕﺎﻩ ها ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻳشان ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻌشان ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑـﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻬـﻢ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﮐﺸﻮﺭ، ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ) ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﻴﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ.(شورچه لو، ۲۰۰۲، ۲۱۵)

ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ (ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ) ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫـﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫـﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔـﻆ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺗﻘـﺎﻱ ﺳـﻄﺢ ﺩﺭﺁﻣـﺪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ. ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ آنکتاد[۱] ، ﻭﺍﺿﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮﺵ ﺑـﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﻴﺖ (۱۹۹۹) ﻧﻴﺰ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻠﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ که ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﺑﺪ. ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ ﻣـﺎﻧﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻥ ﺷﻮﺩ. ﻛﻮﻫﻤﻦ (۱۹۸۴) ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛـﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩ، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨـﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺷﻮﺩ.

۲-۱-۲) ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩ، ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ‐ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ‐ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﺮﻛﻠﻲ (۲۰۰۱) ﻭ ﻣﻮﻣﺎﻳﺎ (۲۰۰۰) ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﺳﺖ. ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﺬﺏ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ. ﺑﻌﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗـﺎﺑﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻛﻠﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﺶ (۱۹۸۸) ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑـﺎ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳـﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ. ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ (ﺑﺎﺭﺗﻠﺖ ﻭ ﻗﻮﺷـﺎﻝ ؛ ۱۹۹۱ ﻭ ۲۰۰۱، ﭘﺘﺮﺍﻑ ؛ ۱۹۹۵، ﺑﺮﻧﻲ  ؛ ۱۹۹۰، ﮔﺮﻧﺖ  ؛  ۱۹۸۹ ، ﭘﺮﺍﻫﺎﻟﺪ ﻭ ﻫﻤﻞ ؛ ۱۹۹۳، ﺍﻭﻟﺮﻳﭻ ؛ ۱۹۹۳، ﺍﺳﻤﻴﺖ ؛ ۱۹۹۵). ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺰﻳﺖ ﻫـﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﻚ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ، ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ، ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻳﮏ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻳﮏ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺭﺍ ﺷﮑﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ (ﺟﺎﺗﻨﺮ ﻭ ﻭﺭﻟﻲ، ۱۹۹۴، ۱۷۶). ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤـﻴﻂ ﺧـﺎﺭﺟﻲ ﺑـﺮﺍﻱ  ﻛﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻮﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﮔﺮﺍﻧﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳدﺍﺭ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﻭ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﻣﺎﻟﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﮊﻳﻜﻲ ﻭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺕ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺤـﻴﻂ (ﺩﺱ ﻭ ﻻﻣﭙﻜﻴﻦ، ۲۰۰۳، ۵۷).

ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ، ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ  ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ، ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﮔﺮﺍ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﮔﺮﺍ، ﻧﻮﺁﻭﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑـﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ، ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗـﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﺩﺷﭙﺎﻧﺪ ﻭ ﻭﺑﺴﺘﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫـﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻜﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﻟﻴﻮ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ، ۲۰۰۳، ۱۳۶).

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﭘﻮﺭﺗﺮ با ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻫﻜﺲ ﻭ ﻭﺍﻳﻠﺪ (۱۹۹۹ ﻭ ۲۰۰۲) ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺿـﻊ ﻳﺎﺑﻲ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗـﺎﺑﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺭﺩ . ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ، ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ، ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗـﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱﻫﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑـﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻥ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﺗﻨﻮﻉ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨـﺪ ﺍﺯ : ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ، ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﺕ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴـﺰ ﺩﺭ بازار (هولی و همکاران، ۲۰۰۳، ۲۱۱).

۲-۱-۲-۱) دیدگاه مبتنی بر منابع

یکی از رویکردهای مرتبط با رقابت پذیری، رویکرد مبتنی برقابلیت یا منابع اسـت کـه بـر نقش عوامل داخلی سازمانها و صنایع بر توان رقابتی آنها تأکید دارد ( بارتلت و گوشـال،۱۹۸۹، ۲۶۱). این دیدگاه، اساسا عملکرد سـازمانی و موقعیـت بـازار آن را تـابع ویژگـی هـای سازمانی میداند و رابطه بـین مشخصـه هـای سـازمانی و نتایج عملکردی را بررسی می کند. اصل محوری دیدگاه مبتنی بر منابع این است که سازمانها متشکل از مجموعه منـابعی میباشند که از اهمیت بـالایی در کسب مزیت رقابتی برخوردار بـوده و ویژگیها و خصوصیات منابع، چگونگی مزیت و حد پایداری آن را تعیین میکند (گرانت ،۱۹۹۹، ۷۱۲).

هدف اصلی این رویکرد، تاکید بر مزایای رقابتی ناشی از قابلیتهـای منابع یـک شـرکت است. منابع، تمام نهاده های مالی، تکنولوژیک، انسانی و سـازمانی را در برمـیگیـرد. همچنین، منابع پایه ای برای شایستگی فراهم میکنند. در واقع، شایستگیهای یک سازمان یـا صنعت از یک یا ترکیبی از منابع آن به وجود می آیند و خود پایه ای برای مزیت رقـابتی ایجاد مـیکنند. (ورلی و جاتنر،۱۹۹۴، ۴۷).

در پارادایم صنعتی قدیم شرکت ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می کردند. اقتصاد کمیابی بدین معناست که منابع و دارایی های تحت سلطه و کنترل شرکت ها، محدود و کمیاب هستند و استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها می کاهد. ولی در عصر اقتصاد اطلاعاتی و دانشی، این اصول صدق نمی کند. شرکت ها در اقتصاد دانشی تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می کنند اقتصاد فراوانی بدین معناست که منابع و دارایی ها در اختیار شرکت به میزان فراوانی وجود دارد. این نوع دارایی ها از نوع نامشهود هستند و بیشتر در افراد قرار دارند که ما به آنها دستیابی داریم. مثالی از موضوع فراوانی این نوع دارایی ها در اقتصاد دانشی، فراوانی اطلاعات در اینترنت است (سولیوان و همکاران، ۲۰۰۲، ۶۹).


جهت دانلود متن کامل تحقیق ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ و سازمان تجارت جهانی  کلیک نمایید

   


تحقیق کیفیت ارایه خدمت و ابعاد آن و تعاملات رفتاری    شامل 44 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  کیفیت ارایه خدمت و ابعاد آن و تعاملات رفتاری  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

با رشد روزافزون بخش های خدماتی در عرصه اقتصاد، توجه به عوامل موثر بر شکل گیری رضایت مشتریان ضرورتی ویژه پیدا کرده است. چرا که عصر خدمات نیازمند رویکردها و ابزارهای خاص خود است.

در همین راستا توجه به تعاملات رفتاری به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در شکل گیری رضایت مشتریان می تواند به سازمانهای خدماتی مالی در ارزیابی عملکرد سازمان و کارکنانش کمک شایان توجهی نماید. این توجه از آن جهت اهمیت بیشتری می یابد که بپذیریم خدمات، تعامل محورند و این تعاملات نقشی کلیدی در ادارک مشتری از کیفیت خدمت و رضایت مشتری دارند.

پیشینه تحقیق:

مروری بر پژوهش های انجام شده در داخل ایران

باید گفت در زمینه تعاملات رفتاری با تأکید بر شعب بانک ملی ایران، تحقیق کمتری در کشور صورت پذیرفته است. اکثر تحقیقات به دنبال میزان تاثیر کیفیت خدمت بر رضایت مشتریان می باشد لکن برخی بخش های مشترک در همه تحقیق ها مورد بررسی قرار گرفته است.

بدون تردید ایجاد رضایت درمشتریان و حتی به شوق آوردن ایشان از کیفیت خدمات، در وهلۀ اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته های ایشان و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که محصولات و خدمات تولید م یشود. این امر با توجه به پیچیده شدن روزافزون سیست مهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خود به خود اتفاق نمی افتد، بلکه به روشها و روی ههایی نظام مند نیاز دارد که این مفاهیم را به فرایندی سازمانی مبدل کند. از طرفی تغییر خواسته ها، نیازها و انتظارات مشتریان یک واقعیت انکارناپذیر است، بنابراین ابتدا باید مشخص شود که مشتری چه می خواهد و سپس در جستجوی وسیله تحقق آن برآمد. (منصوری،۱۳۸۲).

هدف همۀ مؤسسات خدماتی از جمله بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است از آنجا که سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانکها در محیطی با محصولات غیر متمایز فعالیت می کنند، کیفیت خدمات در آنها به عنوان اولین سلاح رقابت شناخته می شود. (حسینی، ۱۳۸۹)

بر اساس نتایج تحقیق قره چه و وهابی کنترل رفتاری بر عملکرد رفتاری، عملکرد نتیجه ای و اثربخشی کارکنان واحد فروش تأثیر مثبت داشته، و در ضمن عملکرد رفتاری و نتیجهای نیز بر اثربخشی کارکنان واحد فروش تأثیر مثبت دارد. همچنین به وسیله استفاده از فن تحلیل مسیر نوع و میزان این اثرات مشخص شد و با توجه به این نتایج پیشنهادات و راهکارهایی در جهت نوع و میزان کنترل کارکنان از سوی مدیران فروش، به منظور افزایش اثربخشی کارکنان ارائه شد. (قره چه، ۱۳۸۹)

مروری بر پژوهش های انجام شده در خارج از ایران

تعاریف متعددی از تعاملات رفتاری در پژوهش های خارج از ایران ارائه شده اند که برخی از آنها عبارتند از:

– تعامل دوسویه میان مشتری و ارایه دهنده ی خدمت (.Hutt & Thomas.,)2010

– تماس فردی و جوانب اجتماعی/بین فردی ارائه دهنده خدمت که نقش بیشتری را نسبت به تکنولوژی در شکل دهی ادراکات از کیفیت ایفاء می کند ( Anne J.Broderick,)2008)

– مدت زمانی که طی آن مشتریان مستقیماً باارائه دهندگان خدمت ارتباط برقرار می کنند Namasivayam,K. And Hinkin, T.R (2008)) .

– مدت زمانی که طی آن مشتریان با خدمت تماس دارد.(Nusser Raajpoot,(2009))

چنانچه از تعاریف فوق برمی آید، اصلی ترین عامل در تعاملات رفتاری همانا تعاملات فردی مشتری تجاری با کارکنان ارائه دهنده خدمت می باشد.

ویژگیهای ارایه خدمت: هسکت، ویژگیهای زیر را برای مواجهه خدمت برمی شمرد:

– ارایه خدمت هدفمنداست. برقراری ارتباط معطوف به هدف معینی است.

– ارایه خدمت محدود است و توسط ماهیت و محتوای خدمت ارائه شده محدود می گردد.

– نقش های ایفا شده توسط ارائه دهنده خدمت و مشتری در ارائه خدمت عموماً تعریف شده اند و از سوی طرفین ارتباط شناخته شده اند(Namasivayam,K. And Hinkin, T.R (2008)

این ویژگی ها مشخص می کند که ارایه خدمت از طریق رفتارهای فردی و ماهیت و کیفیت تعاملات مشتری و کارکنان شکل می گیرد. (.Hutt & Thomas.,(2010)

مشتری هنگامی راضی است که که احساس کند عملکرد محصول برابر با انتظارات اوست (تأیید)؛ اگر عملکرد محصول فراتر از انتظارات باشد مشتری بسیار راضی است (عدم تأیید مثبت)؛ و در صورتیکه عملکرد کمتر از انتظارات باشد مشتری ناراضی است (عدم تأیید منفی[۱] ) (۲۰۱۰٫Wynstra &Lindgreen). براساس این پارادایم تعاریف متعددی از رضایت ارائه شده است:

– قضاوت نگرشی درمورد خرید که می تواند به یک مبادله یا مجموعه خریدهای در طول زمان مرتبط شود(Eggert &Ulaga.2009).

– ارزیابی عاطفی مشتری پس از مصرف خدمت(۲۰۱۰٫Wynstra &Lindgreen).

بسیاری از شرکتها به این نکته پی برده اند که ارائه مستمر خدماتی با کیفیت برتر نسبت به رقبا می تواند مزیت رقابتی نیرومندی را به ارمغان آورد. (هوروتیز،۱۳۸۰).

تحقیقات انجام شده در مورد رضایت مشتری تحت تأثیر پارادایم عدم تأیید قرار دارد. بر اساس این پارادایم، احساس رضایت مشتری نتیجه فرایند مقایسه میان عملکرد ادراک شده و یک یا چند استاندارد مقایسه­ای از قبیل انتظارات است.

در تحقیقاتی کهلیلیان و همکارانش (۲۰۱۰) با عنوان «روابط مشتری با پرسنل خدماتی انجام شد تائید گردید که روابط مشتری با پرسنل خدماتی منجر به افزایش رضایت مشتریان می باشد.»

وین و همکارانش (۲۰۰۹)، دریافتند که علاوه بر خدمت هسته ای، مشتریان در روابط بلندمدّت با ارائه دهندگان خدمت به سه منفعت ارتباطی دست می یابند: – اعتماد- منافع اجتماعی- مبادله ویژه(Barbara and etal 2009)

فولرتون (۲۰۱۱) در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که تعهّد عاطفی به فرد ارائه دهنده خدمت، نشانه ی مهمّی از رضایت مشتری به سازمان است چراکه این رضایت بدلیل تعهّد عاطفی دوستی به فرد ارائه دهنده خدمت منجر به سطوح بیشتر رضایت نسبت به سازمان می گردد (Michael Riley, 2009).

همچنین نتایج تحقیقات هانسن و همکارانش (۲۰۱۰) نیز تأثیر مستقیم تعهد مشتری به کارمند خدماتی بر تعهد او به شرکت خدماتی را تأیید می کند. غالباً، کارمند خدماتی و شرکت خدماتی از نظر مشتری مترادف یکدیگرند.

تعریف مفهومی واژگان:

تعاملات رفتاری

تماس فردی و جوانب اجتماعی بین فردی ارائه دهنده خدمت که نقش بیشتری را نسبت به تکنولوژی در شکل دهی ادراکات از کیفیت ایفاء می کند ( Anne J.Broderick,(2008))

یکی از جنبه های اساسی تعاملات، مبحث «ارتباط» است. گاهی ارتباطات را «تبادل و انتقال» معنی می دانند (کتز و کان، ۱۹۶۹). با بسط این عبارت می توان گفت که ارتباطات، انتقال اطلاعات از فرستنده به گیرنده است، به گونه ای که برای هر دو قابل فهم و واضح باشد (کونتز، ۱۹۸۴).

کیفیت ارایه خدمت:

«کیفیت» واژه رایج و آشنایی است که از مفهوم و نحوه کاربرد آن تفاسیر گوناگونی به عمل آمده است. اما وجه مشترک همه این تعاریف سازگاری کالا یا خدمت با نیازها و انتظارات مشتریان است. کیفیت از مشتری شروع می شود و هرگونه توجه به کالا یا خدمت، بدون توجه به نظر مشتری، الزاما کیفیت را بدنبال ندارد. (فیتنزسیمونر،۱۳۸۲) لذا معمولا کیفیت را بر اساس تطابق پذیری محصول با ویژگیهای مد نظر مشتری، و یا میزانی که محصول میتواند انتظارات قبلی مشتری را برآورده سازد، تعریف می کنند (Othman,2002)

مدت زمانی که طی آن مشتریان مستقیماّ با ارایه دهندگان خدمت ارتباط برقرار می کنند (.Htt & Thomas.,)2010)


جهت دانلود متن کامل تحقیق کیفیت ارایه خدمت و ابعاد آن و تعاملات رفتاری کلیک نمایید

   


تحقیق تصمیم‌گیری، رویکرد عقلائی در تصمیم‌گیری استراتژیک  شامل 45 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   تصمیم‌گیری و رویکرد عقلائی در تصمیم‌گیری استراتژیک   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۲-۱مقدمه

در  خصوص وظایف مدیر در سازمان، نظرات گوناگونی ارائه‌شده‌است، برای مثال برخی از اندیشمندان، وظایف مدیر را پنج وظیفه اصلی برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، بسیج منابع و کنترل و نظارت برشمرده‌اند. گروهی نیز وظیفه مدیر را در نوآوری و خلاقیت خلاصه‌ کرده‌اند. اما یکی از مهمترین وظایف مدیر و شالوده وظایف مذکور، تصمیم‌گیری است .این وظیفه قابل واگذاری به غیر نیست؛ زیرا اگر مدیری تصمیم‌گیری نکند، عملاً مدیریت نخواهد کرد. از طرفی تصمیمات استراتژیک یک سازمان که توسط مدیران اخذ می‌شود، تحت تأثیر دو رویکرد عقلائی و یا مبتنی بر رفتارهای سیاسی است.

در این مقاله، ادبیات مرتبط با تصمیم‌گیری، رویکرد عقلائی در تصمیم‌گیری استراتژیک، مفهوم رفتارهای سیاسی در سازمان و تعهد سازمان به تفصیل ارائه می‌شود. سپس پیشنیه پژوهش در مورد ادبیات تعهد سازمانی و تصمیم‌گیری با رویکردهای مورد نظر، مطرح می‌گردد.

۲-۲ مفهوم تصمیم‌گیری

تعاریف زیادی از تصمیم‌گیری صورت گرفته‌است ولی جملگی بر این مساله تأکید دارند که تصمیم بر انتخاب فرد دلالت دارد و فرد این انتخاب را از بین گزینه‌های موجود که ممکن است محدود یا نامحدود باشند، انجام می‌دهد. در زیر به برخی از مهمترین تعاریف از تصمیم‌گیری اشاره می‌کنیم:

تصمیم‌گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه‌های مختلف (الوانی،۱۳۷۳؛ ص.۸۷).

تصمیم‌گیری فراگردی است که طی آن شیوه عمل خاصی برای حل مساله یا مشکل ویژه برگزیده می‌شود (استونر،۱۳۷۹ ؛ص.۳۴).

تصمیم‌گیری فراگردی است که از طریق آن، راه‌حل مساله معینی انتخاب می‌گردد (رضائیان، ۱۳۷۱، ص.۷۴)

تصمیم‌گیری فرآیندی است خاص شامل انتخاب یک راه و روش از میان دو یا چند روش موجود. تصمیم به معنای انتخابی خودآگاه است که به فرد امکان می‌دهد تا براساس مجموعه‌ای از شرایط داده شده، نحوه رفتار و طرز تفکر خاص آن مجموعه بررسی و سپس یک گزینه مقبول واقع شود و سپس اجرا گردد. تصمیم زمانی گرفته می‌شود که انتخاب انجام شده باشد. از تصمیم‌گیری نمی‌توان صرف‌نظر کرد، زیرا امتناع ورزیدن از گرفتن تصمیم، خودش یک نوع تصمیم‌گیری است (عباس‌زادگان، ۱۳۸۳ ،شماره۲۳).

تصمیم‌گیری صرفا عمل گزینش میان راه‌حل‌های جایگزین یا بدیل‌های موجودی است که در موردشان یقین و قطعیت نداریم (دوئرتی و فالتزگراف،۱۳۸۸ ،ص.۲۰۹).

۲-۳ سطوح تصمیم‌گیری

یک مدیر در طول روز اطلاعات زیادی به او می رسد. بصورت کلی می توان گفت که مدیر پس از اخذ این اطلاعات سه نوع تصمیم گیری می نماید.

نوع اول که اغلب به نام تصمیمات استراتژیک خوانده می شود، تصمیمات مربوط به امور دراز مدت، پیچیده، و غیر ساختمند است کهتوسط مدیران عالی رتبه اتخاذ می شود (لوکاس، ۱۹۸۵ ،ص.۳۵)[۱]. اطلاعات مربوط به چنین تصمیماتی، عموما تعریف نشده، غیر مبتنی بر موارد از پیش تجربه شده، با منشا بیرون از سازمان، جمع آوری شده از طرق غیر رسمی و کوتاه شده‌است (داویس،۱۹۸۴ ،صص.۳۶-۳۵)[۲].

نوع دوم از تصمیمات، اغلب به نام تصمیمات کنترلی مدیریت[۳] خوانده شده که توسط مدیران میانی اتخاذ می گردد. عموما اطلاعات دریافتی برای این نوع تصمیمات، با معیارهایی از قبیل استانداردهای سازمان و یا بودجه سنجیده می شود. اطلاعات مربوط به این نوع تصمیمات، غالبا متوجه داخل سازمان، کوتاه مدت، تاریخی و ساده‌تر است.

نوع سوم، تصمیمات عملیاتی است. این قبیل تصمیمات براحتی فرموله شده و سیستم های کامپیوتری نیز می توانند کار را راحت‌تر نمایند.

۲-۴ابعاد تصمیمات استراتژیک

حال این سوال مطرح می‌شود که آیا تمامی‌تصمیماتی که سازمان با آن روبرو است، جنبه استراتژیکی دارد؟ معمولا مسائل استراتژیکی سازمان دارای ویژگی‌های زیر است:

موضوعات استراتژیکی نیاز به تصمیمات مدیران سطح بالا دارد. چون تصمیمات استراتژیکی چندین ناحیه از عملیات سازمان را زیر پوشش خود می‌گیرند، لذا به دخالت مدیران سطح بالا نیاز دارند. چرا که مدیران سطح بالا از آینده‌نگری مورد نیاز برای درک نتایج گسترده‌ این چنین تصمیماتی برخوردار هستند و این قدرت را دارند که منابع مورد نیزا برای این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها را تأئید و تخصیص دهند.

موضوعات استراتژیکی منابع زیادی را در سازمان به خود اختصاص می‌دهند. تصمیمات استراتژیکی به میزان قابل ملاحظه‌ای نیازمند تقسیم افراد، اموال یا پول است که می‌باید از منابع داخلی یا از خارج سازمان، تأمین شود. این تصمیم‌گیری‌ها سازمان را متعهد به فعالیت‌های طولانی می‌کند و به همین دلیل به منابع زیادی نیاز دارد.

موضوعات استراتژیکی، آینده محور هستند. تصمیم‌گیری‌های استراتژیکی بیشتر بر آنچه که مدیران پیش‌بینی می‌کنند مبتنی هستند تا آنچه که می‌دانند. در این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها، تأئید بر توسعه پیش‌بینی‌هاست که به ایجاد توانائی در سازمان که بهترین استراتژی‌ها را بشود انتخاب کرد، می‌انجامد. در دنیای تجارت آزاد و رقابتی، زمانی یک سازمان موفق است که بتواند یک موضع پیش‌بینی نسبت به تغییر ایجاد کند.

موضوعات استراتژیکی در شکوفائی بلندمدت سازمان موثرند. تعهدات ایجاد شده ناشی از تصمیم‌گیری‌های استراتژیکی، معمولاً پنج ساله است، ولی تأثیرات آن مدت بیشتری دوام می‌یابد. وقتی که یک سازمان خودش را متعهد به انجام دادن استراتژی خاصی کرد، تخیلات برتری رقابتی آن معمولاً به آن استراتژی پیوند زده می‌شود. سازمان‌ها در بازارهای خاصی، برای محصولات خاص و با فناوری مخصوصی مشهور می‌شوند. این شرکت‌ها، اگر در رابطه با این بازارها، در محصولات یا فن‌آوری‌ها، تغییر بدهند و از یک استراتژی که ریشه‌های مختلف دارد، استفاده کنند؛ منافع قبلی را به خطر می‌اندازند. بنابراین، تصمیمات استراتژیکی روی بهتر شدن یا بدتر شدن سازمان‌ها، اثر بسزائی دارند.

موضوعا‌ت استراتژیکی معمولاً نتایج چند وظیفه‌ای یا چند داد و ستدی دارند. تصمیمات استراتژیکی برای بیشترین قسمت‌های سازمان نتایج پیچیده‌ای به بار می‌آورند. در تصمیمات مربوط به ترکیب مشتریان، تأکید بر رقابت یا ساختار سازمان، الزاماً یک تعداد از واحدهای دادوستدی استراتژیکی، قسمت‌ها یا واحدهای برنامه‌ای شرکت دارند. همه این قسمت‌ها، تحت تأثیر تقسیم مجدد وظایف و منابع ناشی از این تصمیم‌گیری‌ها، واقع می‌شوند.

در موضوعات استراتژیکی توجه به محیط خارج سازمان الزامی است. همه سازمان‌ها، به صورت یک سیستم باز هستند. شرایط خارج بر این سازمان‌ها اثر می‌گذارد، این‌ها هم متقابلاً روی محیط خارج از سازمان اثر می‌گذارند که تا حدود زیادی این تأثیر از کنترل خارج است. بنابراین، برای این که یک سازمان بتواند در وضعیت رقابتی قرار گیرد و موفق باشد، مدیران استراتژیکی آن می‌باید دیدی فراتر از عملیات سازمان داشته باشند. آن‌ها، باید آنچه که به دیگران مربوط است و احتمالاً انجام می‌دهند؛ نظیر رقیبان، مشتریان، عرضه‌کنندگان، اعتبار دهندگان، دولت و کارکنان را هم مورد نظر قرار دهند (حاضر، ۱۳۷۸ ،صص.۲۳۰-۲۲۶،)

۲-۵-رویکردهای تصمیم‌گیری

رویکردتصمیم‌گیری می تواند از دوجنبه اصلی بررسی شود. رویکرد هنجاری[۴] و رویکرد توصیفی[۵]. رویکرد هنجاری یا کمی تاکید بر تعیین ارزشهای مشخص برای پارامترهای مسئله و حل آن برای طیفی از ارزشها یا یک ارزش مشخص را دارد. در مقابل، چارچوب کار توصیفی یا کیفی تلاش نمی نماید که عوامل را رده بندی کند بلکه بدنبال بیان آن‌ها در عبارات کلی بوده و حل مسئله بر اساس آن‌ها مبتنی می باشد

به لحاظی می توان تقسیم بندی مربوط به تصمیم‌گیری را به سه دسته کلی در ارتباط دانست:

۱-تصمیم‌گیری عقلایی

۲-تصمیم‌گیری رفتاری

۳- تصمیم‌گیری باز(سعادت،۱۳۶۹ ،صص.۴۲-۲۹).

۲-۵-۱تصمیم‌گیری عقلائی

تصمیم‌گیری عقلایی[۶]بدین معنی است که بازیگر سیاسی با انتخاب روبروست (استون، ۱۹۹۷ ،ص.۲۳۳)[۷]. فرد در تصمیم‌گیریهای خود همواره تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد که بهترین تصمیم ممکنه بوده و تصمیماتی است که امکان و احتمال نیل به اهداف و مقاصد او را به حداکثر می رساند(مارچ، ۱۹۹۴ ،صص.۴۹-۴۷ )[۸].

هنگامی تصمیم‌گیری عقلایی است که تصمیم گیرنده

۱-در باره موضوع تصمیم گیری اطلاعات کامل دارد.

۲-قادر است خواسته ها و اویت های خود را بر حسب مطلوبیت و مفید بودن آن‌ها به ترتیبی منطقی درجه بندی نماید.

۳-قادر است از میان شقوق و راه حلهای مختلف راهی را برگزیند که مطلویبت او را به حداکثرمی‌رسانـــد(کنی، ۱۹۹۸ص.۵۸ )[۹].

اما در مورد بند اول، یعنی احاطه تصمیم گیر به کل اطلاعات بحث های مفصلی صورت گرفته‌است. در جهان معاصر، جمع آوری اطلاعات، کاری زمانگیر و هزینه بر است. در عالم واقعیت، تصمیم گیر در ابتدا مقداری اطلاعات را با پرداخت هزینه، تهیه می نماید. با این اطلاعات به نتایجی می رسد. سپس تصمیم می گیرد که این اطلاعات کافی است و یا او می بایست مقداری دیگر اطلاعات سفارش دهد(کالورت، ۱۹۸۹ ،صص.۵۰۹-۴۹۷ )[۱۰].

نخستین فرضیه در مدل عقلایی این است که اهداف، معین و معلوم می باشد. یعنی فرض است که یا اهداف از قبل برای تصمیم گیرنده تعیین و داده شده‌است و یا آنقدر واضح و آشکار می باشد که هدف گذاری می تواند به آسانی و سادگی انجام گیرد.

جهت دانلود متن کامل تحقیق تصمیم‌گیری و رویکرد عقلائی در تصمیم‌گیری استراتژیک کلیک نمایید

   


تحقیق تاریخچه علمی استرس و شیوه های مقابله با آن   شامل 31 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  تاریخچه علمی استرس و شیوه های مقابله با آن   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

در این مقاله ابتدا به تعریف کلی استرس پرداخته و تاریخچه علمی استرس تشریح می گردد و پس از آن تعاریف صاحبنظران مختلف از استرس و شیوه های مقابله با آن اشاره می شود, در ادامه به بیان تعاریف مختلفی از ارگونومی پرداخته می شود و متغیرهای ارگونومی تشریح می گردد.

۲-۱-۱) بررسی  تاریخچه علمی استرس:

کلود برنارد بیولوژیست بزرگ فرانسوی قرن نوزدهم خاطر نشان کرده است که محیط داخلی بدن ما بایستی هماهنگی لازم را حفظ کند برای مثال تامین نیازهای حیاتی فشار خون پیوسته در حال تغییرات وبه همین ترتیب جریان قلب، مقدار اکسیژن و مواد غذایی در خون هماهنگ عمل می کند اما اگر هر یک از این ها بیش از اندازه تغییر کند بدن قادر به تحمل آن نبوده و حتی منجر به مرگ می گردد. بررسیهای دکتر کلود برنارد  توسط والتر بی کانون فیزیولوژیست دانشگاه هاروارد تکمیل شد و دکتر کانون در بررسیهای خود به این نتیجه رسید که اگر تغییری از حد معینی تجاوز تجاوز کند، نظام بدن  تعدیلات لازم را بعمل می آورد و از این جهت اعمال کوچک اما زیادی برای جلوگیری از گسترش تغییرات اصلی بوقوع می پیونددند.البته دکتر کانون به نحوه واکنش های بدن در مواقع اظطراری توجه داشت. وی در یکی از آزمایش هایش به مطالعه بر روی عکس العمل های یک گربه به هنگام روبرو شدن با یک سگ پرداخت، او مشاهده کرد که آدرنالین خیلی زود در جریان خون وارد شد و ضمنا واکنش شدیدی در سیستم عصبی سمپاتیک بوجود آمد. کانون تا آن زمان به این امر واقف نبود که این سیستم با ترشح تقریبا یکسان هورمونی به نام نورآدرنالین عمل می کند. این دو هورمون سبب تغییرات متنوعی بدین صورت می شوند که سرعت گردش خون گربه بالا می رود ،میزان قند خون بالا رفته ،مکانیزم لخته شدن خون تسریع می شود،عمل عضلانی تقویت و تنفس تند و سلول های خونی از مخزن ذخیره خود وارد جریان خون شده ضمنا حواس پنج گانه حساس تر می شوند .عوامل فوق الذکر بدن را برای فعالیت های لازم هماهنگ کرده و از آسیب مصون می دارند.(بلوکراس،۱۳۷۱: ۱۷)می توان گفت که واکنش بدن در حین استرس نیز شبیه فرایند بالا است.

اما خود واژه فشار روانی یا استرس ریشه ای یونانی دارد و در قرن هفدهم میلادی بسیار متداول بوده و به معنی سختی ،فلاکت،دشواری و محنت به کار رفته است در اواخر قرن هجدهم معنی آن به نیرو ،فشار،زور و تلاش تغییر یافت و منظور از آن در وهله نخست نیروهای جسمی و ذهنی فرد یا افراد بود.(شفر،۱۳۶۷-۱۰-۹) می توان گفت که اصطلاح استرس بیش از هر جای دیگری در پزشکی به کار رفته و توسط هانس سلی در سال ۱۹۵۰ نامگذاری شده ،دکتر سلی در کتابی به همین نام که از جز بجز دهها هزار قسمت از تحقیقات پزشکی کمک گرفته بود به بررسی و شرح عکس العمل های جسمانی در مقابل آسیب های شدید ،ناخوشی ها ،مسمومیت ها،تحریکات شدید با کار های طاقت فرسا پرداخته بود .جالب اینکه دکتر سلی متوجه شد که در تمام آنها فرم کلی و مشخصی وجود دارد که علاوه بر تغییرات مخصوص مانند جوش ناشی از سرخک ،زخمهای موضعی ،واکنش های غیر مشخصی نیز در تمام آنها یافت می شدو او کل اینها را استرس نامید.(بلوکراس،۱۳۷۱: ۱۸)

البته لازم به ذکر است که گفته شود در قرن پانزدهم واژه نامه آکسفورد کلمه فشار را برای رسانیدن معنی تنش یا فشار فیزیکی به کار برده است .کاربرد بعدی این معنای خاص را بخصوص در رشته مهندسی و معماری که از فشار در مورد دیوار یا برای ستون سازی پل ها صحبت می شد حفظ کرد و به آن کلیت بخشید .در سال ۱۹۳۶ پژوهشگر جوانی هم از دانشگاه مگ گیل مقاله ای منتشر ساخت که باعث متحول شدن معنی این لغت شد اگرچه او از ابتدا آگاهانه از بکار بردن واژه فشار برای بیان حالتی که تحقیق او کشف کرده بود امتناع کرد ولی متعاقبا نظرش را تغییر داد و در اواسط سال ۱۹۴۰ شروع کرد به بیان یافته هایش در آن مورد .کاربرد این واژه هرچند تازگی داشت و به علت شمار گسترده انتشارش به ثبات کاربرد نوین این واژه در جامعه علمی کمک کرد ،این فرد کسی جزسلی نبود .او حالتی را که کشف کرده بود نشانگان سازگار کلی نامید که دارای سه گام بود:

۱٫واکنش اخطار

۲٫گام مقاومت

۳٫گام افسردگی( شفر،۱۹-۲۳ :۱۳۶۷ (.

در واکنش اخطار آدرنالین به جریان خون وارد می شود .که در حالت هیجان یا ترس ضربان قلب بیشتر می زند .همزمان با این حالت تغییراتی در بدن صورت می گیرند دستها و پاها سردتر می شوند و تنفس ضعیف تر میشود .بناباین این واکنش فشار است که یک پاسخ فیزیولوژیکی پیچیده که شماری فعل و انفعالات سیستم های بدنی را وارد عمل می کند.در اینجا آن واکنش با مرحله مقاومت مواجه می شود و وارد مرحله دوم می شود و و بدن برای مقابله با عامل فشار بسیج می گردد. اما اگر مرحله مقاومت زیاد طول بکشد، بدن ذخایرش را به تدریج از دست می دهد وو هنگامی که چنین شد وارد مرحله سوم می گردد. و اینجاست که امراض مربوط به فشار روانی شروع به تظاهر می کنند در این مرحله به نظر سلی کاستن متناوب و شدت واکنش اخطار امکان پذیر است ولی حذف آن غیر ممکن است( شفر،۱۹-۲۳ :۱۳۶۷ ( .

هانس سلی معتقد بود پاسخی که بدن به عامل استرس می دهد پاسخی غیر اختصاصی است به این معنی که عامل استرس زا هر چه باشد و فرد در معرض استرس هرکه باشد، بدن انسان درواکنشی که نشان می دهد همواره از الگوی عام و یکسان و معینی پیروی می کند. وقتی از سلی پرسیده شد که اگر واکنش بدن به استرس در افراد گوناگون متفاوت نیست پس چرا بر اثر استرس هر فردی دچار عارضه یا بیماری متفاوتی می گردد او در جواب گفت که آثارو عوارض استرس در بدن منتشر می گردد اما مثل زنجیری است که بر اثر فشار از سست ترین حلقه آن شکسته می شود بدن فرد نیز در عضوی آسیب پذیر است که آن عضوآسیب پذیرتر از اعضای دیگر است. اگرچه نظر سلی قابل قبول است ولی گفته می شود که نوعی بستگی میان عامل استرس زا و شدت و ماهیت استرس باید وجود داشته باشد یعنی پاسخ بدن در برابر عامل های گوناگون، گوناگون است و به نوع عامل استرس بستگی دارد انتقاد دیگری که به نظر سلی بود این است که افراد گوناگون حتی نه تنها در برابر عوامل مختلف بلکه در برابر عوامل مشابه واکنش و پاسخ یکسانی نمی دهند و در نتیجه به یک اندازه دستخوش استرس و آثار آن نمی شوند.(رندال ،۱۳۷۸: ۱۵).

هرچه باشد مطالعات سلی اولین مطالعاتی بودند که به بررسی موضوع استرس از یک نگاه علمی پرداختند. سلی در انجام مطالعات خود اگرچه به مطالعه نشانه ها و علایم افراد در حین فشار پرداخت ولی این کار او راه را برای محققان بعدی باز کرد و نیز باعث توجه محققان بعدی به این مسئله گردید. بعد از کار سلی می توان به کارهای محققانی همچون ریچارد ریه در دهه ۴۰ و ۵۰ اشاره کرد که به بررسی مسایل زندگی که استرس زا بودند از طریق مقیاس بندی آنها همت گماشت او برای این کار مقیاسی در نظرگرفت که با توجه به نمره ای که فرد به دست می آورد میزان استرس او را محاسبه می کرد. همچنین چارلز اسپاس برگر و کنت گریراستاد دانشگاه فلورایدای جنوبی به بررسی میزان استرس و آنچه باعث ایجاد فشار روانی در افسران پلیس می شد پرداختند. شایان ذکر است که اغلب این تحقیقات بر روی گروههای خاصی مانند بیماران، افراد پر مشغله و پرستاران صورت می گرفت ولی امروزه ما شاهد این هستیم که محققان در هر رشته و در هر سطحی به بررسی استرس شغلی می پردازند.

کار بررسی استرس بجایی کشیده شده است که امروزه اتحادیه ها برای گرفتن دستمزد بالا یا مزایای بهتر برای کارکنانشان مطالعات بسیار وسیعی در این زمینه در سازمانها انجام دادند و حتی ادعاهایی نظیر اینکه بعضی مشاغل پر استرس و بعضی اشخاص در پر استرس ترین شغل ها خدمت می کنند را پیش کشیده اند و از این طریق با استفاده از نظر سنجی ها و بررسی ها و مطالعات در پی گرفتن مزایا و منافع بیشتری برای خود و کارکنانشان هستند.

گذر از تاریخچه استرس شغلی از دهه ۱۹۵۰ تا بحال ما را به دوره های خاصی با ویژگی های منحصر به فرد هر دوره آگاه می کند، آخرین تلاش برای این کار امروزه مقابله با استرس به عنوان موضوعی برای اجتماع بهداشت شغلی و جنبش کار مطرح شده است. شاید امروزه بیش از هر زمان دیگری ما به استرس توجه می کنیم و این توجه ناشی از اهمیت موضوع، هزینه های ناشی از آن و تاثیراسترس در انواع بیماریها است.


جهت دانلود متن کامل تحقیق تاریخچه علمی استرس و شیوه های مقابله با آن  کلیک نمایید

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات