تحقیق رقابت پذیری و مدل ها و رویکردها و تئوری های مرتبط با آن   شامل 64 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  رقابت پذیری و مدل ها و رویکردها و تئوری های مرتبط با آن    می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

به منظور تعیین و بررسی ابعاد رقابت پذیری و تاثیر آن بر نوسان سود لازم است ابتدا مروری تئوریک بر مباحث مطروحه در این مقوله صورت گیرد.

لذا در این فصل ابتدا پیشینه نظری تحقیق بیان می گردد که در این راستا مفهوم رقابت پذیری و اهمیت آن و همچنین دیدگاه ها و مدل های مرتبط با آن مورد توجه قرار می گیرد. سپس مدل پنج نیروی رقابتی پورتر  و زیر شاخص های آن که در این پژوهش از آن استفاده شده، بیان می شود. در ادامه به بحث پیرامون نوسان پذیری سود و تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته می شود و در انتها نیز به معرفی صنعت غذایی و اهمیت و جایگاه این صنعت در ایران پرداخته می شود.

در واقع در این فصل با بیان تعاریف گوناگون رقابت پذیری با توجه به رویکردهای مختلف موجود در رقابت پذیری و مدل های موجود در این مبحث، به مشخص کردن سطح رقابت پذیری پرداخته و مدل مورد استفاده خود را بیان می کنیم. در ادامه با توجه به پیشینه تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع مورد بحث سعی می شود تا با توجه به اهداف پژوهش، موارد مورد نیاز از مدل برای انجام پژوهش در نظر گرفته شود.

بخش اول: رقابت پذیری و تئوری های مرتبط با آن

     رقابت پذیری یکی از مفاهیم مهم و کلیدی می باشد که در دو دهه اخیر توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران مدیریت، اقتصاد و تجارت بین الملل را به خود جلب نموده است و برای آن تعاریف بسیاری از دیدگاه های گوناگون ارائه شده است. در این بخش ابتدا مروری بر این تعاریف خواهیم داشت و سپس رویکردها و عوامل موثر بر آن مورد بحث واقع خواهد شد.

۲-۱-۱-  تعریف رقابت پذیری

رقابت پذیری به معنای توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار و محافظت از سرمایه های سازمان، به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها، و تضمین شغل ها در آینده می باشد( آکیمووا، ۲۰۰۰). رقابت پذیری تعریف واحدی ندارد اما در تمامی تعریف های ارائه شده این وجوه مشترک در آنها دیده می شوند که رقابت پذیری قابلیت ها و توانمندی هایی است که یک شرکت، صنعت، منطقه و کشور از آن بهره مندند و می توانند آنها را حفظ کنند تا در صحنه بین المللی توانایی افزایش سهم بازار و      سود دهی بالا برای یک دوره طولانی را داشته باشند (عسگری، ۱۳۸۸). رقابت پذیری در بین شرکت ها یعنی امکان بدست آوردن موفقیت مناسب و پایدار در صنعت و بازاری که شرکت در آن فعالیت       می کند. حال با توجه به چنین دیدگاهی هر چه شرکت ها توان بیشتری در بدست آوردن سهم بازار محصولی که تولید می کنند به دست آورند در نتیجه گوی سبقت را از دیگر رقبای خود می ربایند و در نتیجه این امر، شرکت ها رشد و پیشرفت خواهند کرد (درون پرور و دیگران، ۱۳۸۸).

(کوهمن، ۱۹۸۴)رقابت پذیری را به عنوان توانایی اقتصادی بنگاه برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتی تعریف می کند که انجام می دهد. سهم بازار (مقدار فروش شرکت) دربردارنده موقعیت بازار شرکت و نیز اندازه نسبی شرکت می باشد. به عبارت دیگر، مقدار فروش شرکت می تواند نشان دهنده میزان نفوذ شرکت در بازار باشد و می تواند به طور غیر مستقیم دلالت بر شهرت، تشخیص، قابلیت های توزیع یا حتی کیفیت واقعی شرکت داشته باشد. اساساً، مقدار فروش شرکت حاکی از اندازه شرکت نسبت به دیگر رقبای بالقوه، بخش ها یا کل بازار می باشد. معمولاً این استنباط وجود دارد که هر چه سهم بازار (مقدار فروش شرکت) شرکت بیشتر باشد، آن شرکت موفق تر است (اوریگان، ۲۰۰۲).

هر چه تعداد رقبای تجاری در صنعت زیادتر باشد، شرکت برای به دست آوردن سهم فروش و تأمین مالی با تعداد رقبای بیشتری روبرو می شود. و برای تامین نیازهای خود مجبور به رقابت با تعداد بیشتری از شرکت ها می باشد. در نتیجه هر چه تعداد رقبا در صنعت بیشتر باشد رقابت در آن صنعت نیز شدت بیشتری پیدا می کند. (گریفیس، ۲۰۰۱).

تایسون ۱۱۹۹۳ رقابت پذیری را توانایی در تولید کالا و خدمات قابل رقابت در بازارهای بین المللی    می داند به طوریکه همزمان برای شهروندان استانداردهای زندگی پایدار و رو به رشدی را ایجاد نماید در حالیکه کروگمن ۲۱۹۹۴ رقابت پذیری را چیزی جز بهره وری نمی داند (فاوزی، ۲۰۰۰)۳. چهار باغی ۴۱۹۹۴ رقابت پذیری را تعامل و بر هم کنش میان سطوح ارزش های مشتریان و سهامداران می دانند که در نهایت موجب بهبود قابلیت ها و ویژگی های سازمان در رقابت با دیگران در بازار می شود.

از دیدگاه دانشکده کسب و کار هاروارد رقابت پذیری ملی معیاری است برای سنجش میزان توانایی یک کشور در ایجاد، تولید و ارائه خدمات در عرصه جهانی به گونه ای که نرخ بازگشت بالایی در منابع مصرفی را همراه خود داشته باشد (اومرگیه، ۲۰۰۱)۵.

OECD رقابت پذیری را توانایی یک کشور در بازار آزاد برای تولید محصول و ارائه خدمات می داند به گونه ای که همزمان با آن توسعه و حفظ درآمد واقعی شهروندان خود در دراز مدت را به همراه داشته باشد (فاوزی، ۲۰۰۲).

بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی، رقابت پذیری جهانی توانایی یک کشور در تولید ثروت بیشتر در مقایسه با رقبایش در بازار جهانی می باشد (کیم، ۲۰۰۲)۶.

با توجه به تعاریف ارائه شده رقابت پذیری در اثر ترکیبی از دارایی ها و فرآیندها به وجود می آید که یا به صورت موهبتی می باشد (منابع طبیعی) و یا اینکه بشر آن را به وجود آورده است (زیر ساخت ها).

فرآیندها این دارایی ها را به سود و منفعت اقتصادی ناشی از فروش به مشتریان تبدیل می کند. پورتر بر تاثیر مشتریان و تأمین کنندگان با توجه به زنجیره ارزش بنگاه اشاره کرده است و مزیت رقابتی را بخشی از یک سیستم گسترده تر و در ارتباط با تأمین کنندگان و مشتریان و مصرف کنندگان نهایی می داند (تامپسون، ۲۰۰۱)۱.

تفاوت ها در ارائه تعاریف از رقابت پذیری و مزیت رقابتی ناشی از چند وجهی بودن این موضوع می باشد. به عنوان مثال کاربت ۱۹۹۳۲ بر جنبه های بازاریابی رقابت پذیری، گراپ ۱۹۹۷۳ بر قابلیت های نوآوری بنگاه تأکید داشته اند.

کاریانیسی و پوپسو ۴۲۰۰۵ نیز بر نقش تکنولوژی اطلاعات و ICT و تدارکات الکترونیکی کالا در افزایش بهره وری ملی و ارتقاء رقابت پذیری کشورهای اتحادیه اروپا تأکید کرده اند.

در یک بررسی و مطالعه ادبیات رقابت پذیری توسط رئیس و همکارانش در ۵۱۹۹۶ انجام شده است رقابت پذیری از دیدگاه های مختلف مورد توجه واقع شده و در ۴ دسته تقسیم بندی شده است که در جدول ۲-۱ نشان داده شده است.


جهت دانلود متن کامل تحقیق رقابت پذیری و مدل ها و رویکردها و تئوری های مرتبط با آن  کلیک نمایید