جدیدترین پرسشنامه های دانشجویی به صورت فایل ورد آماده شد

دنلود فایل پرسشنامهی بهزیستی روان‌شناختی ریف
دنلود فایل پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (SRLS)
دنلود فایل پرسشنامه ی رفتاری راتر کودکان
دنلود فایل پرسشنامه ی اختلالات تنظیم هیجانی
دنلود فایل پرسشنامه هویت فردی بردبار
دنلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری
دنلود فایل پرسشنامه مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)
دنلود فایل پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی(FOS)
دنلود فایل پرسشنامه مقیاس جذب تلگن (TAS)
دنلود فایل پرسشنامه مقیاس احتمال خودکشی
دنلود فایل پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
دنلود فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر
دنلود فایل پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ها
دنلود فایل پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس
دنلود فایل پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)
دنلود فایل پرسشنامه علائم مرضی کودکان csi-4
دنلود فایل پرسشنامه عزت نفس سازمانی
دنلود فایل پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM
دنلود فایل پرسشنامه سبک هویت برزونسکی
دنلود فایل پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)
دنلود فایل پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)
دنلود فایل پرسشنامه رضایمندی زناشویی اسلامی
دنلود فایل پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
دنلود فایل پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ
دنلود فایل پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)
دنلود فایل پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی
دنلود فایل پرسشنامه خودکار آمدی بندورا
دنلود فایل پرسشنامه خود ناتوان سازی
دنلود فایل پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه
دنلود فایل پرسشنامه خود آسیب رسانی
دنلود فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (MSPSS)
دنلود فایل پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی
دنلود فایل پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر (۱۹۹۵)
دنلود فایل پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها
دنلود فایل پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظرشده هومن و عسگری
دنلود فایل پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI
دنلود فایل پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر
دنلود فایل پرسشنامه ارگونومی
دنلود فایل پرسشنامه احساس ناکامی(Entrapment)
دنلود فایل پرسشنامه احساس پیوستگی
دنلود فایل پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)
دنلود فایل پرسشنامه (مقیاس ارزشی شوارتز)