تحقیق  بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های بزی پاستورلا مولتوسیدا شامل 80 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های بزی پاستورلا مولتوسیدا می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

بخش اول- کلیات

طبقه بندی:

۱-۱-خانواده پاستورلا سه(Pasteurellace )

 بر اساس آخرین طبقه بندی ۱۳ جنس مهم خانواده پاستورلاسه تا سال ۲۰۰۸ عبارتنداز:

خانواده پاستورلاسه (Pasteurellacea ) یک خانواده وسیع و متنوع ازپروتئوباکتریهای گرم منفی بنام گاما پروتئوباکتر که دسته ای ازارگانیزمهای گرم منفی میله ای اند که در انسان و حیوانات ایجاد بیماری می کنند.علاوه بر جنس پاستورلا(Pasteurella)، منهمیا (Mahemia)و اکتینو باسیلوس ها(Actionobacillus ) و هموفیلوسها از سایر باکتریهای مهمی هستند که در این دسته حضور دارند.بجز بیماری حاصل از اکتینو باسیلوس، اکتینومیستوکومیتانس(A.actinomycetemcomitans) و چند گونه دیگر اعضای این گروه عمدتا موجب عفونتهایی در انسان می‌گردند که بواسطه گاز گرفتگی یا خراش بواسطه حیوانات حاصل می آیند.

۲ -۱-۱- جنس پاستورلا(Pasteurella  )

در حال حاضر طبقه بندی مناسبی برای جنسهای این خانواده مفروض نیست و دانشمندان در تلاشند جنسها و گونه‌های مختلف متعلق به این خانواده را به نحو شایسته ای طبقه بندی نمایند. تا سال ۲۰۰۸ تعداد  جنســهای این گونه تا ۱۴ جنس رسیده است.  مطالــعــات دورگــه ســازی DNA           (DNA hybrizdation) ما بین اعضای این خانواده بیش از ۵۰ درصد همولوگی را نشان داده است . از سال ۱۹۸۵ گونه‌های جدیدی به جنس پاستورلا یا اکتینوباسیلوس اضافه گردیده است . مطالعات بر روی rRNA S 16 نشان داد که گونه‌هایی که سابقا” پاستورلا خوانده می‌شدند همانند پاستورلا پنوموتروپیکا (P.penomotropica)، پاستورلا اوره آ(P.ureae)، پاستورلا آئروژن(P.aerogen)  و پاستورلا همولایتیکا (P.heamolytica) اصولا پاستورلای واقعی(Pasturella senus stricto) نبوده و احتمالا می‌بایستی  در جنس اکتینو باسیلوس و یا در جنس جدیدی قرار گیرند( Janda, 2006).

در قدم اول برای حل چنین مشکلی  ۱- پاستورلا اوره آ به جنس اکتینو باسیلوس انتقال داده شده و اکتینو باسیلوس اوره آ خوانده شدMutters et al. 1986 )  (  ۲- پاستورلا آناتیس به گالی باکتریوم انتقال داده شده و گالی باکتریوم آناتیس خوانده شد( Mutters et al. 1985)  ۳-  پاستورلا  اویوم به هموفیلوس انتقال و هموفیلوس اویوم خوانده شد( Mutters et al. 1986)   ۴ – پاستورلا گالیناروم  به اوی باکتریوم انتقال و اوی باکتریوم گالیناروم خوانده شد ( Blackall et al 2005)   ۵- پاستورلا گرانولو ماتیس به منهمیا  منتقل و منهمیا گرانولوماتیس خوانده شد (  Angen et al 1999)  ۶- پاستورلا همولایتیکا به منهمیا منتقل و منهمیاهمولایتیکا خوانده شد ۷- پاستورلا لیمفانژیتیس نیز از  انتروباکتریاسه به پاستورلا  منتقل شد ۸- پاستورلا تره هالوزی تیپ T ابتدا به پاستورلا همولایتیکا و سپس به بی برشتاین منتقل و بی برشتاین تره هالوزی   خوانده شد (Blackall et al 2007).

 در حال حاضر درجنس پاستورلا  گونه های ذیل شناسائی شده اند :

۱)      مولتوسیداو تحت گونه های ( مولتوسیدا ، گالیسیدا ،سپتیکا )

۲)      پاستورلا پنوموتروپیکا

۳)      پاستورلا تستودینیز

۴)      پاستورلا  آئروژنز

۵)      پاستورلا کنیس

۶)      پاستورلا  داگماتیس

۷)      پاستورلا لانگه آتیس

۸)      پاستورلا استوماتیس

۹)      پاستورلا   بتییه ئی

۱۰) پاستورلا کابالی

۱۱) پاستورلامیرئی

۱۲) پاستورلا اسکینزی

این باکتری از نقطه نظر رده بندی در سلسله باکتریها ،شاخه پروتئوباکتریا ، کلاس گاما پروتئوباکتریا، خانواده پاستورلاسه،جنس پاستورلا و گونه مولتوسیدا قرار گرفته است .

 در حال حاضر در این جنس گونه های مختلفی به شرح ذیل وجود دارند :

در سال ۱۹۸۵، چندین گونه جدید پاستورلائی بر پایه دورگه سازی DNA توصیف گردید.این گونه‌ها شامل پاستورلا داگماتیس(P.dagmatis)، پاستورلا کانیس (P.canis)، پاستورلا استوماتیس(P.stomatis)، پاستورلا آناتیس(P.anatis)، پاستورلا لانگاآ (P.langaa) بودند. این گونه‌ها سابق بر این   بیوتیپ های هنریکسن(Henriksen)  پاستورلا پنوموتروپیکا خوانده می‌شدند،  در این میان  پاستورلا داگماتیس و پاستورلا کانیس بیوتیپ ۶ پاستورلا مولتوسیدا را تشکیل می‌دادند.

علی رغم تلاشهای فراوان برای تعریف اعضای واقعی جنس پاستورلا هنوز برخی از جنسها وجود دارند که احتمالا به دیگر جنسها انتقال یابند.از جمله این پاستورلاها می‌توان به پاستورلا بته ای (P.betteie )، پاستورلا کابالی (P.caballi)، پاستورلا تستودینیز ( P.testudiniz )، پاستورلا لنفانژیتیس، پاستورلا گرانول ماتیس ( P.ganulmatis ) می‌باشند.اکنون پاستورلا گرانولوماتیس به همراه برخی از بیوتیت های پاستورلا همولایتیکا به جنس جدید منهمیا انتقال یافته اند.

خصوصیات بیوشیمیائی پاستورلا مولتوسیدا های واقعی در جدول -۱-۱  آورده شده است.

 پاستورلاهای جدیدی که بصورت تک جدایه (single isolate ) جدا می‌گردند نیز به جمع پاستورلا اضافه شده‌اند اما تا کنون بدرستی مشخص نشده است که جایگاه طبقه بندی این دسته از پاستورلاهادرکجاقراردارد.پاستورلا اسکاینسیس ( P.skyensis ) از ماهی آزاد آتلانتیک از نقطه نظر توالی rRNA S 16  به پاستورلاها شباهت هایی را نشان می‌دهد.Kains و همکاران (۲۰۰۱) بر پایه توالی sRNA 23 پاستورلای جدیدی تحت عنوان پاستورلا لیژن (P.lesion) معرفی کردند.نهایتا سویه جدیدی از زیر گونه‌های پاستورلا مولتوسیدا جدا شده اززخم گاز گرفتگی یک کودک بنام پاستورلا مولتوسیدا تحت گونه تایگر (P.multocida sub tiger) معرفی شده است. از میان پاستورلاها، پاستورلا مولتوسیدا تحت گونه مولتوسیدا ((P.multocida sub multocida مولتوسیدا تحت گونه سپتیکا (P.multocida sub septica)،  پاستورلا کانیس، پاستورلا داگماتیس و پاستورلا استومایتیس به فراوانی از انسان جدا می‌شوند. پاستورلا همولایتیکا که عامل بسیاری از بیماریهای دامی است در حیوانات اهلی موجب بیماریهای اقتصادی شدیدی می‌شود. دامنه میزبانی آن شامل گاو، گوسفند، خوک و طیور و برخی حیوانات دیگر است (Janda, 2006).

جهت دانلود متن کامل تحقیق  بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های بزی پاستورلا مولتوسیدا کلیک نمایید