تبلیغات
پروژه های دانشجویی

پرسشنامه هوش عاطفی

یکشنبه 15 اسفند 1395 نویسنده: نگار موسوی |

پرسشنامه هوش عاطفی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد هوش عاطفی  بوده دارای 4  صفحه می باشد

پرسشنامه هوش عاطفی[۱]:

 این پرسشنامه توسط پترایدز و فارنهام[۲] در سال ۲۰۰۱ و بر اساس الگوی ترکیبی هوش عاطفی ساخته شد. فرم اولیه این مقیاس دارای ۱۱۴ سوال و ۱۵ مقیاس است. این پرسشنامه یک فرم ۳۰ گویه‌ای نیز دارد (احمدی ازغندی و همکاران، ۱۳۸۵) که در این پژوهش از آن استفاده شد (پیوست ۱). به هر گویه نمره ۱ (کاملا مخالفم) تا ۵ (کاملا موافقم) داده می‌شود و با جمع نمره‌های بدست آمده از هر بعد، نمره کل پرسشنامه بدست می‌آید. این پرسشنامه چهار بعد خوش‌بینی (۳، ۵، ۱۲، ۱۳، ۲۰، ۲۴، ۲۷)، درک عواطف خود و دیگران (۶، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۹، ۳۰)، کنترل عواطف (۴، ۷، ۱۰، ۱۴، ۱۸، ۲۳، ۲۵) و مهارت‌های اجتماعی (۱، ۲، ۸، ۱۶، ۲۶، ۲۸) را می‌سنجد و سوالات ۲، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۲، ۲۵، ۲۶، ۲۸) به صورت معکوس نمره‌ گذاری می‌شوند (یارمحمدیان و کمالی، ۱۳۸۶).

پترایدز و فارنهام (۲۰۰۱)، همسانی درونی این پرسشنامه را برابر با ۸۶/۰ گزارش کرده‌اند. همچنین وجود همبستگی مثبت و معنادار بین نمرات این پرسشنامه و نمرات  پرسشنامه نیمرخ شخصیتی آیزنگ گویای روایی همزمان مطلوب این پرسشنامه است (دلاور‌پور، سلطانی و حسین‌چاری، ۱۳۸۷). مارانی (۱۳۸۲)، یوسفی و صفری (۱۳۸۸)، احمدی ازغندی و همکاران (۱۳۸۵) و دلاور‌پور و همکاران (۱۳۸۷)، صبری (۱۳۹۰)، پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش الفای کرونباخ در دامنه‌ای از ۷۶/۰ تا ۸۸/۰گزارش نموده‌اند. در پژوهش حاضر جهت تعیین پایایی این آزمون از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب ۸۹/۰ برای کل پرسشنامه  و برای ابعاد خوش‌بینی، درک عواطف خود و دیگران، کنترل عواطف و مهارت‌های اجتماعی، به ترتیب برابر با  ۸۱/۰، ۷۶/۰، ۶۸/۰، ۶۷/۰ به دست آمد.

در پژوهش علی‌اکبری دهکردی (۲۰۰۸)، به منظور بررسی روایی آزمون هوش هیجانی پترایدز و فارنهام، این آزمون به همراه آزمون هوش هیجانی شاته اجرا شده و ضرایب همبستگی آنها محاسبه گردید و ضریب همبستگی ۶۰/۰ بدست آمد که حاکی از روایی همگرای این پرسشنامه است. یوسفی و صفری (۱۳۸۸) جهت بررسی روایی، از محاسبه همبستگی نمره کلی هر بعد با هریک از سوالات تشکیل دهنده‌ی آن بعد استفاده کردند که ضرایب همبستگی از ۴۰/۰ تا ۷۸/۰ متغیر بودند و همگی در سطح ۰۰۰۱/۰=p، معنادار بودند. در پژوهش صبری (۱۳۹۰) نیز از همبستگی خرده‌مقیاس‌ها با نمره کل مقیاس استفاده شده است و دامنه ضرایب همبستگی بین ۷۱/۰ تا ۸۱/۰ گزارش شده است و تمامی خرده‌مقیاس‌ها، همبستگی معناداری  با نمره کل پرسشنامه نشان دادند.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه هوش عاطفی کلیک نمایید

   


پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر

یکشنبه 15 اسفند 1395 نویسنده: نگار موسوی |

پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد   اختلالات رفتاری راتر بوده دارای 3  صفحه می باشد

پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر

این پرسشنامه که توسط مهریار مورد تجدید نظر قرار گرفته است مرکب از ۳۰ سوال است که ۲۴ سوال آن مستقیما از پرسشنامه راتر استخراج شده و با توجه به فرهنگ ایرانی ۶ سوال به آن افزوده شده است. هریک از مواد آزمون در یک مقیاس سه درجه ای ( ۰، ۱، ۲) نمره گذاری می‌شود. این آزمون ۵ بعد عمده را در بر می‌گیرد که عبارتند از بیش‌فعالی / پرخاشگری، اضطراب / افسردگی، رفتار ضد اجتماعی / اختلال سلوک، رفتارهای ناسازگارانه و اختلال کمبود توجه. این ابزار از روایی و پایایی بالایی برخوردار است. راتر در آزمایشی که بر روی ۹۱ کودک انجام داد و در آن از پرسشنامه روان‌پزشکی به همراه پرسشنامه اختلالات رفتاری استفاده نمود درصد توافق بالای ۷۵/۰ را گزارش نمود. یوسفی پرسشنامه را به همراه آزمون بندر گشتالت روی ۵۰ نفر آزمودنی در شهر شیراز اجرا نمود و همبستگی بالای ۹۶/۰ را به دست آورد.


حهت دانلود متن کامل پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر کلیک نمایید

   


پاورپوینت قراردادها

یکشنبه 24 بهمن 1395 نویسنده: نگار موسوی |

پاورپوینت قراردادها شامل  61  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد  قراردادها  می باشد

مقدمه

قرارداد را می توان به عنوان توافقی که به وسیله قانون به اجرا گذاشته می شود و یا به عنوان توافقی که بر حقوق یا وظایف قانونی طرفین قرارداد، تأثیر می گذارد و به وسیله حقوق به رسمیت شناخته می شود، تعریف کرد.

بنابراین، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است:

۱-     آیا توافقی موجود است؟

۲-    آیا این توافق، آن چنان است که قانوناً باید به رسمیت شناخته شود و یا اجرا گردد؟

۳-    این که توافق چگونه به اجراء گذاشته می شود؟

به بیان دیگر، چه جبران‌هایی در صورت نقص قرارداد برای طرف زیان دیده و متضرر در اختیار است؟

در هر حال، مقصود اصلی ما در این مقاله، بررسی قواعد و مقررات کلی خواهد بود و تا اندازه‌أی شکل تعدیل شده و تغییر یافته‌أی که در آن حالت، آن قواعد و احکام، جهت عقود و معاملات خاص مورد اعمال قرار می‌گیرند. و عموماً قواعد مختص معاملات ویژه، مورد بحث قرار نخواهد گرفت. به علاوه تلاشی نیز برای ارایه شرح منظمی از احکام ناظر بر عقود خاص و یا اختصاصی صورت نخواهد گرفت. در عین حال، ارایه این تذکر به خواننده ضروری است که حقوق قراردادها به معنای عام آن تقریباً انتزاعی و تجریدی است. چرا که اکثر قراردادها آشکارا به گروه و طبقه خاصی از معاملات مرتبط می‌باشند و نیز با فرض اینکه یک قاعده و حکم کلی، حاکم بر نوع خاصی از موضوعات مورد بررسی ماست (حداقل بدون این که اصلاح شده باشد) همواره با درجه‌أی از خطر توأم است.

توافق AGREEMENT

در شرایط معمولی و متعارف، قرارداد محصول و نتیجه توافق میان اطراف آن است و بسیاری از مباحث حقوق قراردادها به جریان حصول این توافق و مفاد و محتوای توافق حاصله مربوط می‌گردد. با این حال، توصیف یک قرارداد به عنوان یک توافق، موکول و مقید به شرایط مهم و تعددی است:

اول: آن که حقوق به طور کلی یک ملاک عینی و خارجی از توافق را اعمال می‌کند. چنان که یکی از طرفین (A) به گونه‌ای رفتار نماید ] عملاً خود را طوری نشان دهد [ که طرف دیگر (B) را به این باور و اعتقاد بکشاند که (A) با برخی شروط پیشنهاد شده از طرف (B) رضایت دارد، در این صورت (A) عموماً به عنوان کسی که رضایت داده است تلقی خواهد شد، صرف نظر از این که شرایط واقعی ذهنی او چه می‌خواهد باشد.

حقوق، این خط مشی و موضوع را به لحاظ مصلحت و مطلوب بودنش در عمل اتخاذ می‌کند. (زیرا) شخصی که مخاطب پیشنهاد عقد قرارداد است اگر آن پیشنهاد را حسب ظاهر آن تلقی نکند، ممکن است شدیداً متحمل ضرر و زیان گردد.

البته این اصل فقط به لحاظ راحتی و مطلوب بودن آن اجراء می‌گردد و لذا این اصل در موردی که، در مقام مقایسه با دشواری که از کاربرد ملاک عینی و نوعی از ناراحتی که برای شخص (B) از اجازه دادن به (A) برای اعتماد به قصد واقعی او تجاوز کند، حاصل می‌شود، اجرا نخواهد شد.

برای مثال: تعهد انجام شده در سند رسمی، در چنین موردی متعهد له (دو راه دارد) یا با قبول هبه (یا نوعی هدیه) موافقت کند و یا این که وعده انجام آن را بدهد. لیکن حتی این نیز لازم و ضروری نیست. زیرا تعهدی از این نوع می‌تواند حتی قبل از این که به اطلاع متعهدله رسیده باشد، الزام آور باشد.

امروزه استفاده روزافزون از قراردادهای نمونه یا استاندارد – که در آنها یکی از طرفین قرارداد غالباً متعهد و مکلف به بسیاری از شروطی است که در حقیقت نسبت به آنها اطلاع و آگاهی ندارد- نمونه متداولی از وضعیت (بیان شده) است. در چنین مواردی شخصی که در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته، امکان دارد از روی اکراه و بی‌میلی توافق نماید و یا ممکن است (اساساً) شانس و اقبال خود را نسبت به هر گونه شرطی که در قرارداد استاندارد موجود و مندرج است بیازماید (شروطی که به واسطه برخورداری از موضع ضعیف‌تر،امکان اطلاع از آنها را نداشته است) و یا در حقیقت هیچ‌گونه تراضی و توافق یا رضایتی نداشته باشد.

ایجاب و دعوت به انجام معامله

ایجاب، بیان و اظهاری است مبنی بر این که شخص اظهار کننده مایل است بر اساس شروط مصرحه، به مجرد این که این شروط توسط شخصی که آن اظهار و بیان به او خطاب شده است، پذیرفته و قبول گردد، عقدی را منعقد کند. شخصی که بیان ایجابی را می‌سازد، (شخص اظهار کننده) اصطلاحاً به ایجاب کننده و شخصی که اظهار به او انجام شده است، (مخاطب ایجاب) طرف ایجاب و (چنانچه ایجاب را قبول کند) طرف قبول نامیده می‌شود.

 

ایجاب، ممکن است صریحاً (در قالب) بسیاری الفاظ و یا با فعل و عمل انجام گیرد و ممکن است نسبت به یک شخص و یا یک گروه از افراد و یا به عموم مردم، مردم، خطاب و عنوان گردد.

ویژگی عمده و اساسی یک ایجاب آن است که ایجاب دهنده، می‌بایستی قاصد و مصمم باشد که بدون مذاکرات بیشتری به وسیله قبول ساده و محض شرایط خود (شرایطی که پیشاپیش به موجب ایجاب تصریح نموده) متعهد و ملتزم گردد. ایجاب عرفاً و معمولاً از دعوت به انجام معامله، مانند اظهار و بیان عنوان شده توسط مالک مالی که تمایل دارد آن را بفروشد، متمایز و منفک می‌باشد. دعوتی که مبتنی بر آن، مالک پیشنهادات معامله را فرا می‌خواند. و در چنین صورتی مالک ملتزم و موظف به قبول بالاترین پیشنهاد داده شده و یا هر گونه پیشنهاد دیگر نیست.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت قراردادها کلیک نمایید

   


پاورپوینت صادرات خاویار

یکشنبه 24 بهمن 1395 نویسنده: نگار موسوی |

پاورپوینت صادرات خاویار شامل 31   صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد  صادرات خاویار  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

مقدمه :

براساس بررسیهای دیرین شناسی،اجداد ماهیان خاویاری بیش از یکصد میلیون سال پیش درروی زمین ظاهر گشتند وبه علت سازش با محیط توانسته اند از دوره مزوزوئیک تا امروز به زندگی خود ادامه دهند ماهیان خاویاری در حوزه های دریای خزر ، دریای ازوف ، دریای سیاه ، دریاچه ارال ، دریای بالتیک ودرابهای شوروشیرین بخشهایی از شمال وخاوردورمانند سرزمین پهناورروسیه ، سیبری وچین وهمچنین درقاره امریکای شمالی نیززندگی میکنند

هرچند که بسیاری از مردم کشورمان با طعم و مزه خاویار که یکی از تولیدات بی نظیر کشورمان است بیگانه هستند، ولی در بسیاری از نقاط دنیا و از جمله کشورهای اروپایی، ایران را با خاویارش می شناسند. این ماده غذایی پرارزش یکی از گرانقیمت ترین غذاهای جهان است

به دلیل شرایط ویژه سواحل دریای خزر و برخی موارد دیگر خاویار تولید کشورمان مرغوبترین نوع خاویار جهان به شمار می رود و در بین کشورهای واردکننده جایگاه ویژه ای دارد. این ماده غذایی به دلیل دارابودن خواص ویژه برای درمان بسیاری از بیماریها ازجمله بیماری افسردگی، برخی از انواع سرطان، بیماریهای قلبی عروقی، کم خونی و همچنین برای جلوگیری از افزایش کلسترول خون بسیار نافع است

ماهیان خاویاری موجود دردریای خزر:

تاس ماهی شیپ

تاس ماهی روسی

تاس ماهی ایرانی

اوزون برون

فیل ماهی

 

مشخصات خاویار تاس ماهیان دریای خزر

خاویار بر اساس گونه ماهی، کیفیت و طرز ساخت، دانه دانه بودن و رنگ آن درجه بندی می شود، و به دو صورت “دان” و “فشرده” وجود دارد. تقسیم بندی خاویار به صورت زیر است

خاویار ممتاز

۲٫خاویار دان درجه یک

خاویار دان درجه دو

خاویار فشرده

 

مشخصات خاویار تاس ماهیان دریای خزر

خاویار بر اساس گونه ماهی، کیفیت و طرز ساخت، دانه دانه بودن و رنگ آن درجه بندی می شود، و به دو صورت “دان” و “فشرده” وجود دارد. تقسیم بندی خاویار به صورت زیر است:

۱٫  خاویار ممتاز

این نوع خاویار چندان جنبه عمومی نداشته و از بین خاویارهای درجه یک، آنهایی که از یک نوع ماهی تهیه شده واجد دانه های درشت، مقاوم و جدا از هم بوده و همچنین با رنگ مناسب طلایی، خاکستری روشن و قهوه ایی روشن همراه باشند، انتخاب می گردند. نوعی خاویار نیز که واجد رنگ کاملاً سفید است، بندرت در بین تاسماهیان دیده شده و در صورت مناسب بودن

کیفیت، از آن خاویار ممتاز ساخته می شود که به “خاویار درباری” یا “خاویار طلایی سفید” موسوم است.

۲٫خاویار دان درجه یک

این نوع خاویار دارای کیفیتی مشابه خاویار ممتاز بوده و به بهترین نوع خاویار اطلاق می شود، منتهی فقط اندکی سست تر از خاویار مـمـتاز می باشد. بیشتر خاویار تاس ماهی و فیل ماهی که در فصل بهار ویا در شرایط مساعد آب و هوا تهیه می گردند

 

3.  خاویار دان درجه دو

این نوع خاویار ممکن است دارای دانه های درشت و رنگی مناسب هم باشند ولی تاخیر درصید و عمل آوری و کیفیت خود تخم از جمله نارس بودن و یا رسیده بودن زیاد تخمها، به ویژه درشرایط نزدیک به مرحله تخم ریزی موجب می شود که رقم خاویار نزول نموده و تعدادی تخمهای شکسته در آن مشاهده شود، بعلاو دانه های این نوع خاویار چندان مقاوم نبوده و اندکی شل و

به هم چسبیده اند، همچنین ممکن است همه خاویار از یک ماهی بدست نیامده باشد و از مخلوط کردن خاویار چند ماهی بدست آمده باشد.

۴٫  خاویار فشرده

خاویار فشرده از لحاظ نوع خاویار، طرز تهیه و قیمت از مرغوبیت کمتری برخورداراست. این نوع خاویار معمولاً از تخم تاسماهیانی ساخته می شود که به دلایل مختلف از جمله صید مولدین در حال تخم ریزی یا صید مولدین نارس ، تاخیر در ساخت و رساندن ماهیان صید شده به ساحل، استحکام دانه های خاویار کم شده و قادر به عبور از غربال خاویارسازی نمی باشند


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت صادرات خاویار کلیک نمایید

   


مقاله باروری و ناباروری

یکشنبه 10 بهمن 1395 نویسنده: نگار موسوی |

مقاله مقاله باروری و ناباروری شامل  27  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد باروری و ناباروری   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

- باروری و ناباروری

برای باروری, اسپرم مرد به تخمک زن ملحق شده و منجر به پدید آمدن نطفه می شود. با این وجود بسیاری از مردان مطالب اندکی از باروری مردان می دانند و به آن توجهی ندارند.

۲- ناباروری فقط مشکل زنان نیست.

بر اساس آمارهای موجود, ۳۵% موارد نا باروری زوجین مربوط به مردان است. یک مرد سالم در هر نوبت انزال ۱۲۰ تا ۶۰۰ میلیون اسپرم خارج می کند و در طول زندگی خویش حدود ۴۰۰ میلیارد اسپرم تولید می کند. شایعترین علت ناباروری مردان, عدم توانایی آنان در تولید تعداد کافی اسپرم های سالم است. همچنین مردان ممکن است در رساندن اسپرم به واژن زن مشکل داشته باشند. این مشکل مربوط به سیستم تناسلی مردان است. در این موارد ممکن است اختلال مربوط به آلت تناسلی و بیضه ها باشد. (عدم تخلیه اسپرم). در بعضی از مردان ناهنجاری وجود دارد که در آن، بیضه ها در جای مناسب خود قرار نمی گیرد. همچنین ممکن است بیماری هایی سبب آسیب رساندن به سیستم تولید اسپرم در مردان شوند.

مشخصات اسپرم های طبیعی در مردان کدامند؟

– حجم کافی باید داشته باشند.

– باید فعال باشند.

– نباید به هم بچسبند.

– دارای اندازه و شکل مناسب باشند.

– قادر به نفوذ در تخمک باشند و بتوانند به آسانی در درون واژن و رحم حرکت کنند و خود شان را به تخمک برسانند.

اگر زوجین نتوانند پس از آمیزش مکرر صاحب فرزند شوند باید یک آزمایش تست منی مرد انجام شود.

۳- مایع منی از چه ساخته شده است؟

منی سالم دارای ۱۲۰ تا ۶۰۰ میلیون اسپرم در هر نوبت انزال است. مایع منی علاوه بر اسپرم دارای آب, قند های ساده, مواد قلیایی (برای محافظت در مقابل محیط اسیدی میزراه مرد و محیط اسیدی واژن زن است. همچنین در مایع منی موادی به نام پروستاگلندین ها هستند که سبب انقباض رحم ولوله های تخمدانی می شوند. علاوه بر این موادی از قبیل ویتامین C, روی و کلسترول  نیز در مایع منی وجود دارند.

بطور کلی مایع منی سالم, فاقد مواد میکروبی, و آلوده کننده است.

۴- در آزمایش چه مواردی اندازه گیری می شوند؟

× حجم مایع منی

× تعداد اسپرم (مقدار اسپرم در حجم معینی از مایع منی).

× اندازه وشکل اسپرم

× تحرک اسپرم (در صد اسپرم های فعال)

اکنون با استفاده از کامپیوتر تمام موارد فوق ارزیابی می شوند.

۵- مایع منی سالم چه مشخصاتی دارد؟

حجم: ۳ میلی لیتر (بین ۲ تا ۶ میلی لیتر)

غلظت: ۲۰ میلیون یا بیشتر در هر میلی لیتر

تحرک/ ۵۰% فعال پس از ۲ ساعت

شکل طبیعی: ۶۰%

مایع منی معمولاً در عرض ۱ ساعت به صورت مایع در می آید.

PH: بین ۷ تا ۸٫

۶- برای افزایش سلامتی برای تولید مثل چکار باید کرد؟

سیگار نکشید:

کشیدن سیگار معمولاً سبب کاهش تعداد اسپرم و تحرک ضعیف می شود. تحقیقات اخیر نشان دادند زمانی که هم مرد و هم زن سیگار می کشند, احتمال ناباروری تا ۶۴% بالا می رود.

مصرف حشیش :

استفاده درازمدت از حشیش توسط مردان سبب کاهش اسپرم سالم و افزایش اسپرم ناقص می شود.

مصرف الکل:

مصرف زیاد الکل سبب کاهش تولید اسپرم سالم توسط مردان می شود.

فعالیت شدید بدنی:

فعالیت شدید بدنی سبب کاهش تولید اسپرم می شود.

ویتامین C:

کمبود ویتامین C سبب می شود که اسپرم ها به هم بچسبند و این حالت سبب ۱۶% موارد ناباروری در مردان می شود.


جهت دانلود متن کامل مقاله باروری و ناباروری کلیک نمایید

   


پایان نامه باکتری های گرم منفی

یکشنبه 10 بهمن 1395 نویسنده: نگار موسوی |

پایان نامه باکتری های گرم منفی شامل  61  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پایان نامه های جامع و کامل در مورد  باکتری های گرم منفی   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

باکتریهای گرم منفی به آن دسته از باکتریهایی اطلاق می شود که در رنگ آمیزی گرم برنگ قرمز دیده می شوند چون در رنگ آمیزی توانایی نگهداری کریستال ویوله ولوگل را ندارد و با استفاده از الکل این رنگ ها شسته شده و در نتیجه به وسیله سافرانین رنگ قرمزی را ایجاد می کند. (۵)

باکتریهای گرم منفی جزو یوباکترها (باکتریهای حقیقی) می باشند که دارای lps (ایپویلی ساکارید) در غشا هستند که به عنوان اندوتوکسین عمل کرده و پس از اتولیز باکتری آزاد شده و ایجاد بیماری می کند. (۵)

باکتریهای گرم منفی از عوامل مهم انواع بیماری های باکتریایی و عفونت ها می باشند و بیماری آنها از یک عفونت بدون علام تا باکتریمی و سپسیس متغیر می باشند.

گرم منفی ها در دستگاه های مختلف بدون ایجاد عوارض پاتولوژیک می کنند یکی از مهمترین دستگاههای بدن که مورد تهاجم باکتریهای گرم (-) است دستگاه گوارش و روده ها می باشند.

خانواده انتروباکتریاسه مهمترین بیماریزای دستگاه گوارش می باشد و برخی از اعضای این خانواده مثل اشرشیا کلی فلور طبیعی گوارش هستند و برخی نیز دارای زندگی آزاد هستند (انتروباکترها) و علاوه بر دستگاه گوارش در دستگاه تنفس – دستگاه ادراری تناسلی- چشم و سایر ارگانهای بدن نیز بیماری ایجاد می کنند. (۴و۵)

یکی دیگر از باکتریهای گرم منفی ویبریوها هستند که در آبهای سطحی و دریاها هستند و آلودگی آب توسط آنها باعث اپیدمی وبا، مرگ و میرهای بالا درصورت عدم درمان می شوند و از این لحاظ مطالعه ساختار و اپیدمیولوژی و بیماریزایی این باکتری حائظ اهمیت می باشد(۵).

یرسنییا انتروکولتیکا و سود و تربوکلوزیس نیز ایجاد اسهال میکنند و عامل ایجاد بیماری در دستگاه گوارش هستند گاهی علایم بالینی بیماری ایجاد شده توسط آنها با آپاندیس اشتباه گرفته می شود در خانواده یرسنییاها علاوه بر انتروکولیتیکا و سودوتوبرکلوزیس یرسیینا پس تیس نیز می باشد که موجب انتقال طاعون از جوندگانی مانند موش به انسان می شود. (۵)

دسته ای دیگر از گرم منفی ها فرانسیسلاها هستند که نوع تولارنسیس آنها (فرانسیسلاتولارنسیس) علاوه بر ایجاد بیماری های مختلفی مانند بیماری های پوستی و چشمی (گرانولومهای زرد رنگ درپلک) ایجاد عفونت های روده ای و اسهال را نیز می کند. (۵)

تولارنسیس یکی از مسری ترین ارگانیسم ها می باشد به طوری که ۵۰ ارگانیسم موجب ایجاد بیماری می شود.

در این پروژه باکتری های گرم منفی از جنبه بیماری زایی در دستگاه گوارش و روده مورد بررسی قرار گرفته شده و همچنین اپیدمیولوژی- درمان و تست های تشخیصی در ۳ بخش مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.

انتروباکتریا سه گروه برزگ و ناهمگونی از باسیلهای گرم منفی می باشد که محل طبیعی زندگی آنها روده انسان و حیوانات است. این خانواده از جنس های زیادی تشکیل شده است. (مانند اشیرشیا- سالمونلا- شیگلا- پروتئوس و …)

بعضی از ارگانیسم های روده مانند اشیرشیا کلی قسمتی از فلور طبیعی انسان هستند و گاهی ایجاد بیماری می کنند.

در حالی که بقیه مانند سالمونلا و شیگلا برای انسان همیشه بیماریزا هستند انتروباکاتریا  یاسه ها هوازی یا بیهوازی اختیاری هستند و طیف وسیعی از کربوهیدراتها را تخمیر می کنند این باکتریها ساختار آنتی ژنی پیچیده ای داشته سموم و عوامل بیماری زای زیادی تولید می کنند انتروباکتریاسه ها باسیلهای گرم منفی روده ای و باکتریهای روده ای اصطلاحی هستند که برای این باکتریها به کار می روند اما به نام کولیفرم نیز ممکن است نامیده شوند (۴)

طبقه بندی: انتروباکتریاسه شایعترین گروه باسیلهای گرم (-) هستند که در آزمایش گاههای بالینی کشت داده می شوند و در میان شایعترین باکتریهایی ایجاد کننده بیماری در کنار استافیلوکوک و استرپتوکوک قرار دارند. طبقه بندی انتروباکریاسه ها پیچیده است و با پیدایش تکنیک هایی که فواصل تکاملی را بررسی می کنند (مانند هیبریداسیون و تعیین توالی اسیدنو کلئیک) به سرعت در حال تغییر است. بیشتر از ۲۵ جنس و ۱۱۰ گونه یا گروه شناسایی شده اند با این حال انتروباکتریاسه هایی که از لحاظ بالینی اهمیت داشته باشند ۲۰ تا ۲۵ گونه را تشکیل می دهند و با بقیه گونه ها خیلی کم مواجه می شویم.(۵)

خانواده انتروباکتریاسه دارای خصوصیات زیر هستند.

آنها باسیلهای گرم (-) هستند- یا متحرکند که در این صورت در سر تا سر محیطشان مژه دارند (مژه های سراسری) و یا غیر متحرکند آنها در محیط عصاره گوشت یا پپتون بدون اضافه کردن کلرید سدیم یا سایر مکملها رشد می کنند رشد خوب در آرگامک کانکی (mac conke) رشد به صورت هوای یا بیهوازی اختیاری- تخمیر گلوکز به جای اکسید کردن آن که اغلب همراه با تولید گاز است از مشخصات آنها می باشد (۶)

آنها کاتالاز (+) و اکسیداز (-) هستند و نیترات را به نیتریت احیا می کنند و ۳۹ تا ۵۹% C+G,DNA دارند. آزمایشهای بیوشیمیایی که برای افتراق انواع انتروباکتریاسه ها به کار می روند شامل آزمایشهای مختلفی هستند از قبیل تست Vogesتولید ایندول از تروبیتوفان – هیدرولیز ژلاتین تخمیر لاکتوز لیزین دکربوکسیلاز- فنیل آلانین دآمنیاز و…

ارگانسیم های تیپیک: انتروباکتریاسه ها شامل باسیلهای گرم منفی و کوچکی هستند. شکل تیپیک این باکتریها در رشد بر محیط های جامد آزمایشگاهی دیده می شود اما شکل این باکتریها در نمونه های کلینیکی بسیار متنوع است. در کلیسیلاکپسولهای بزرگ و منظم هستند. چیزیکه در انتروباکتر کوچکتر بوده و در سایر انواع به ندرت دیده می شود. (۵)

کشت: اشیرشیا کولی و بیشتر باکتریهای انتروباکتریاسه کلونیهای حلقوی محدب و مسطح با لبه های واضح تشکیل می دهند کلونیهای انتروباکتر نیز شبیه اشیرشیا است. با این تفاوت که کمی موکوئیدی تر است. سالمونلا و شیگلاکلونی های مشابه اشرشیا کولی ایجاد می کنند اما لاکتوز را تخمیر نمی کنند. بعضی از گونه های اشرشیا کولی در آگار خونی همولیز ایجاد می کنند (۱و۳)


جهت دانلود متن کامل پایان نامه باکتری های گرم منفی کلیک نمایید

   


مقاله ترکیب شیمیایی و ساختمان اسیدهای نوکلئیک شامل  17  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد   ترکیب شیمیایی و ساختمان اسیدهای نوکلئیک می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

ترکیب شیمیایی و ساختمان اسیدهای نوکلئیک:

واحد ساختمانی اسیدهای نوکلئیک نوکلئوتید است. نوکلئوتید از سه جزء تشکیل شده که توسط پیوندهای کووالانسی به یکدیگر متصل می شوند.

۱-قند پنتوز(دی اکسید ریبوز در DNA  و ریبوز در RNA)

2-باز آلی نیتروژن دار که به شکل دو حلقه ای(پورین) یا یک حلقه ای (پیریمیدین) است و با کربن شماره ۱ قند پنتوز پیوند B-N-glycosidic ایجاد کرده و یک نوکلئوزید تشکیل می شود. DNA، حاوی بازهای پورین، از جمله آدنین(A)، گوانین (G) و بازهای پیریمیدین سینوزین(c) و تیمین (T) است که با قندهای دی اکسی ریبوز؛ نوکلئوزیدهای دی آکسی آدنوزین، دی اکسی گوانوزین، دی اکسی سینیدین و دی اکسی تیمیدین ایجاد می کنند. RNA نیز حاوی بازهای پورین فوق و باز سینوزین DNA است، اما به جای باز تیمین، یوراسیل دارد، بنابراین نوکلئوزیدهای RNA عبارتند از:آدنوزین، گوانوزین، سیتیدین و یوریدین.

۳-یک گروه فسفات؛ در یک پلمیر اسید نوکلئیک گروه فسفات، دو نوکلئوتید مجاور را با تشکیل یک پیوند فسفو دی استربین کربن ۵ یک قند با کربن ۳ قند دیگر به هم متصل می کند.

در حقیقت نوکلئوتیدها، نوکلئوزیدهایی با یک یا چند گروه فسفات هستند.

نوکلئوتیدها ماده پیش ساخت سنتز اسیدهای نوکلئیک و محصول هیدرولیز آنزیمی آنها می باشند.

اسیدهای نوکلئیک پلی مرهای بسیار بزرگی هستند که از اتصال یک نوکلئوتید به نوکلئوتید دیگر با استفاده از پیوندهای کووالانت فسفو دی استری بین گروه هیدروکسیل یک نوکلئوتید و گروه فسفات نوکلئوتید دیگر بوجود می آیند.

 

ماهیت ماده ژنتیکی

در موجودات بسته به نوع موجود، RNA از ۱۰۰۰۰۰-۱۰۰ یا بیشتر و DNA از چند هزار تا چند ملیون نوکلئوتید تشکیل شده است. مطالعه شیمیایی ترکیب DNA در موجودات متفاوت توسط اروین شارگاف (Erwin chargaff) نشان داد که DNA پیچیدگی شیمیایی لازم را به عنوان ماده ژنتیکی دارد.

بر اساس این مطالعه ساختمان DNA در انواع موجودات متفاوتند و احتمال اینکه همه DNA ها از چهار نوکلئوتید به نسبت یکسان تشکیل شوند غیر ممکن است، ولی همیشه در DNA غلظت آدنین با تیمن و گوانین با سیتوزین برابر است، به عبارت دیگر [A]=[T] و [G]=[C] یا ]پورین ها[=]پیریمیدین ها[ ولی نسبت  در گونه های مختلف موجودات متفاوت است.

بنابراین، طبق نظر شارگاف DNA ممکن است پیچیدگی بیشتری داشته باشد. طولی نکشید که واتسون وکریک به این پیچیدگی ها پی بردند.


ساختمان DNA طبق مدل واتسون وکریک:

در سال ۱۹۵۳ واتسون وکریک مدلی برای ساختمان DNA پیشنهاد کردند، بر طبق این مدل:

۱-پلمیر DNA از نوکلئوتیدهایی تشکیل شده که توسط پیوندهای  فسفو دی استری به یکدیگر متصل هستند.

۲-ترکیبات اصلی DNA از قوانین شارگاف تبعیت می کنند.

۳-تفرق اشعه X نشان می دهد که ملکول DNA ساختمانی مارپیچی، و بیش از یک اشعه پلی نوکلئوتید دارد. هر مولکول DNA از دو رشته پلی نوکلئوتید موازی متضاد (anti parallel) تشکیل شده که در اطراف یک محور مرکزی بصورت راست گرد پیچ می خورند.

۴-یکی از عوامل پایداری ساختمان DNA پیوندهای هیدروژنی بین بازهای مکمل دو رشته است، به طوری که بین بار A از یک رشته با T از رشته دیگر و باز G از یک رشته با C از رشته دیگر به ترتیب پیوندهای هیدروژنی دوتایی و سه تایی ایجاد

می شود.

بنابراین حرارت می تواند در حالت فیزیکی DNA تغییر ایجاد کرده و دو رشته DNA را از یکدیگر جدا نماید(دناتوره کردن DNA). چون همیشه A با T و G و C جفت می شوند بنابراین دو رشته مکمل یکدیگر هستند و از روی توالی بازهای یک رشته توالی بازهای رشته دیگر تعیین می شود.

در DNA، یوندهای گلیکوزید بین قندها و بازهای یک جفت نوکلئوتید کاملا در دو جهت مخالف یکدیگر نیستند و دو شیار با پهنای متفاوت در اطراف مارپیچ دو
رشته ای ایجاد می شود. بخشی از یک پیوند گلیکوزیدیک تا پیوند گلیک.زید یک دیگر که بیش از  است را لبه بزرگ (Major edge) و بخشی که کمتر از  است را لبه کوچک (minor edge) می نامند.


جهت دانلود متن کامل مقاله ترکیب شیمیایی و ساختمان اسیدهای نوکلئیک کلیک نمایید

   


مقاله تأثیر ورزش در پیشگیری از سرطان شامل  27  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  تأثیر ورزش در پیشگیری از سرطان  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

مقدمه

ورزش، دستگاه ایمنی بدن را تقویت می کند.

به گزارش شبکه خبر، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، با بررسی ۱۵۵ ورزشکار ۱۹ تا ۵۴ ساله، برای سنجش توان دستگاه ایمنی، مقدار پادتن های تولید شده در بدن آنان را در پاسخ به تزریق واکسن آنفلوآنزا ارزیابی کردند.

پژوهشگران در این پژوهش، ورزشکاران را بر اساس شدت ورزش، به ۳ دسته دارای فعالیت عادی، متوسط و شدید تقسیم کردند.

بر پایه این پژوهش که نتایج آن امروز در نهمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران مطرح شد، ورزش، مقدار پاسخ دهی دستگاه ایمنی را به واکسن آنفلوآنزا افزایش می دهد.

این بررسی همچنین نشان می دهد هر چه شدت ورزش بیشتر باشد، مقدار اثر آن بر تقویت دستگاه ایمنی نیز بیشتر است.

تأثیر ورزش در پیشگیری از سرطان

.۱ نگاهی به وضعیت جوامع انسانی در کل جهان نشان می‌دهد که زندگی بشری نسبت به سالهای گذشته پیشرفت چشمگیری داشته و در مقابل این پیشرفتها یک تغییر مهم در زندگی ایجاد شده که عبارت است از کاهش بکارگیری بدن به دلیل افزایش امکانات و تسهیلات زندگی می‌باشد.

۲ .کم تحرکی و بی‌تحرکی امروزه یکی از مشکلات اساسی بشر می‌باشد ابتدا این مشکل فقط برای کشورهای توسعه یافته ایجاد شد ولی امروزه کشورهای در حال توسعه مثل ایران هم گرفتار بی‌تحرکی شده‌اند.

.۳ در پیشگیری و کنترل سرطان باید به یک نکته اساسی توجه کرد و آن این که سرطان تنها یک اتفاق لحضه‌ای نیست بلکه فرایندی از انواع تغییرات سلولی است که باعث می‌شود سلول بیشتر و بیشتر خود مختار شود.

راه‌هایی که ورزش از طرق آن سبب کاهش بیماری ها و سرطان در انسان می‌شوند را به ۱۰ گروه تقسیم می‌کنیم:

.۱ بهبود وضعیت سیستم ایمنی :

در سالخوردگی سیستم ایمنی بدن به طور چشم گیری کاهش می‌یابد(بخصوص ایمنی سلولی)، به نظر می‌رسد که این تغییر سیستم ایمنی سبب شیوع بیشتر سرطان باشد ورزش با بهبود وضعیت سیستم ایمنی خصوصاً در افراد سالمند می‌تواند در پیشگیری از سرطان مؤثر باشد.

.۲  نقش ورزش در کاهش استرس :

۱٫تمرینات بدنی موجب کاهش استرس می‌شوند زیرا از یک طرف سبب تخلیه انرژی شده و اجازه می‌دهند که بدن از انجام آنها به ثبات برسد و از طرف دیگر امکان تمرکز را به فرد می‌بخشد و به او آرامش می‌دهند و به هر حال باعث کاهش فشارهای روانی می‌شوند.

۲ .تغییرات هورمونی در طی فعالیت فیزیکی باعث بهبود خلق می‌شود شده و استرس را کاهش می‌دهد.

.۳ ورزش باعث افزایش آمادگی جسمانی و احساس مثبت نسبت به شرایط جسمانی در خود فرد می‌شود.

۴ .مطالعات نشان داده نگرش فرد به خود و زندگی خود موجب کند شدن و یا سرعت بخشیدن به تکثیر سلولهای خطرناک و ظهور سرطان می‌گردد.

.۵ فواید روانی شیوه زندگی فعال در مطالعات زیادی تأیید شده است

۶فشار روانی در افراد ورزشکار به طور معنی داری کمتر از افراد غیر ورزشکار است.
۷٫ ورزش افراد را در یک وضعیت ایده‌ال شخصیتی و روانی قرار می‌دهد.

استرس سطح ایمنی بدن ( سلول‌های مسئول ایمنی) را کاهش می‌دهد


جهت دانلود متن کامل مقاله تأثیر ورزش در پیشگیری از سرطان کلیک نمایید

   


مقاله فشار خون

دوشنبه 27 دی 1395 نویسنده: نگار موسوی |

مقاله فشار خون شامل26صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد    می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

آبغوره وتاثیر آن بر روی فشار خون:

یکی از انواع افزودنی های غذایی که مصرف آن  از دیر باز در کشور ما مرسوم بوده است، آبغوره می باشد.اصطلاح غوره در ادبیات معنایی « فرهنگ لغت » به هر نوع میوه نارس اطلاق می گردد . ولی منظور از غوره در این مبحث میوه نارس انگور می باشد که دارای رنگ سبز وطعم ترش است که عصاره آن به نام آبغوره مرسوم است.

و اما مطلبی که ما را بر آن داشت که در این زمینه به بحث و تحقیق و پژوهش اقدام نماییم، شناخت تاثیر آن بر روی ساختار زیستی انسان و اهمیت مصرف آن بود. از این رو در آن زمینه به جمع آوری اطلاعات اولیه مربوطه اقدام نموده و تحقیقات خود را در این مهم آغاز نمودیم .

با بدست آمدن اطلاعات اولیه در مورد این ماده و اینکه بر روی فشار خون مؤثر است با فرض درست بودن این مسئله در پی یافتن علت علمی این فرضیه اقدام نمودیم .

برای پی بردن به علت علمی این تاثیر لازم دانستیم که در هر دو مورد علت و معلول یعنی « آبغوره و تاثیر آن بر روی فشار خون » اطلاعات لازم را اخذ نماییم . بنابر این مسیر تحقیقات به دو شاخه زیر  تقسیم گردید که هر شاخه نیز برای رسیدن به اهداف کلی

هر یک از این شاخه ها و زیر شاخه های مربوط به آن، اطلاعات پایه لازم برای نتیجه گیری کلی یعنی تعمیم این دو شاخه و زیر شاخه های آنها به یکدیگر و رسیدن به هدف اصلی را ارائه نموده است؛ و در پایان بوسیله نتیجه گیری کلی که از این تحقیقات بدست آمده است صحت یا عدم صحت این مقوله آشکار و دلایل صحت یا عدم صحت اعلام گردیده است . امید اینکه این تحقیق مؤثر واقع گردد.

 

فشار خون :

فشار خون بالایاهیپر تانسیون یکی از بزرگترین مشکلاتی است که در قرن حاضر افراد بشر باآن دست وپنجه نرم می کنند ونزدیک به شصت میلیون آمریکایی دارای فشارخون بالادرحدی هستندکه برای سلامتیشان خطرناک می باشد.

هیپرتانسیون«Hipertension  » هر ساله هشتصد هزار مرگ زود رس وهمچنین عوارض غیر کشنده ای چون : انفارکتوسهای میوکارد، سکته مغزی وضایعه های دائمی شبکیه وکلیه را باعث می شود .

فشار خون بالا بنام « قاتل خاموش» شناخته شده است، زیرا تا زمانی که این بیماری به شکل رویدادهای قلبی ـ عروقی فاجعه آمیز درآید، اغلب بدون علامت است.

 

تعریف فشار خون :

فشار خون متوسط « MAP » برابر است با برون ده قلب «Co  » ضربدر مقاومت عروق محیطی.

ْ‎MAP = Co . PR

برون ده قلب خود حاصلضرب حجم ضربه ای « SV »وتعداد ضربان قلب در دقیقه « HR »

می باشد.

Co = SV . HR

حجم ضربه ای به قدرت انقبا ضی قلب، اندازه پس بار« مقدار مقاومت موجود در مقابل تخلیه خون از بطن » وپیش بار« مقدار کشیدگی میو کارد بلا فا صله قبل ازسیستول که توسط مقدار خون موجود در بطن قبل از انقباض بطن خلق می شود » قلب بستگی دارد.

فشار خون بیشتر با مقاومت عروق محیطی « PR » ارتباط دارد. مقاومت عروقی نیز با  ویسکوزیته خون و طول رگ ارتباط مستقیم وبا توان چهارم شعاع رگ ارتباط معکوس دارد (شکل ۱-۱).

جهت دانلود متن کامل مقاله فشار خون کلیک نمایید

   


پاورپوینت جوشکاری پلاستیک ها شامل  34 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  جوشکاری پلاستیک ها  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

جوشکاری القایی

حرارت لازم برای رسیدن به دمای ذوب بطور الکتریکی تامین می شود این جریان از میان یک مغزی جاری شده وتا پایان عملیات  در جوش باقی می مانداین جوشها به محکمی سایر جوشها نیستند  ناخالصیهای فلزی ناشی ازمغزی باعث تضعیف جوش می شوند این روش سریعترین روش برای اتصال قطعات پلاستیکی است اما بسیار گران قیمت است

 

جوشکاری با فرکانس بالا

ورق پلاستیکی بین دو فک که یکی ثابت ودیگری متحرک است نگه داشته می شود

انرژی با فرکانس زیاد به هر دو فک اعمال می شود

همزمان با اعمال انرژی فشار نیز اعمال می شودوتا سرد شدن جوش ادامه می یابد

 

مزایای جوشکاری با فرکانس بالا

جوشکاری اشکال پیچیده و سطوح بسیار وسیع با استفاده از دستگاههای پرس طی یک عملیات و یک مرحله

عدم نیاز به کارگر ماهربه علت قا بل تنظیم بودن دستگاه

ظاهر جوش بسیار خوب و امکان اتصال مجدد –سادگی-سرعت وسهولت

 

جوشکاری لیزری

این روش در سال ۱۹۷۰ ابداع شد دراین روش از لیزر برای ذوب کردن پلاستیکها درمنطقه اتصال استفاده می کنند لیزر با ایجاد یک اشعه با قدرت بالا (در محدوده مادون قرمز) بر روی موادی که می باید اتصال بین انها ایجاد شودواین اشعه باعث تحریک و رزونانس در ملکول می شود و باعث گرم شدن مواد در ان ناحیه می شود

 جهت دانلود متن کامل پاورپوینت جوشکاری پلاستیک ها کلیک نمایید

   


پرسشنامه و آزمون دانشجویی

چهارشنبه 22 دی 1395 نویسنده: نگار موسوی |

جدیدترین پرسشنامه های دانشجویی به صورت فایل ورد آماده شد

دنلود فایل پرسشنامهی بهزیستی روان‌شناختی ریف
دنلود فایل پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (SRLS)
دنلود فایل پرسشنامه ی رفتاری راتر کودکان
دنلود فایل پرسشنامه ی اختلالات تنظیم هیجانی
دنلود فایل پرسشنامه هویت فردی بردبار
دنلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری
دنلود فایل پرسشنامه مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)
دنلود فایل پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی(FOS)
دنلود فایل پرسشنامه مقیاس جذب تلگن (TAS)
دنلود فایل پرسشنامه مقیاس احتمال خودکشی
دنلود فایل پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
دنلود فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر
دنلود فایل پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ها
دنلود فایل پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس
دنلود فایل پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)
دنلود فایل پرسشنامه علائم مرضی کودکان csi-4
دنلود فایل پرسشنامه عزت نفس سازمانی
دنلود فایل پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM
دنلود فایل پرسشنامه سبک هویت برزونسکی
دنلود فایل پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)
دنلود فایل پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)
دنلود فایل پرسشنامه رضایمندی زناشویی اسلامی
دنلود فایل پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
دنلود فایل پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ
دنلود فایل پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)
دنلود فایل پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی
دنلود فایل پرسشنامه خودکار آمدی بندورا
دنلود فایل پرسشنامه خود ناتوان سازی
دنلود فایل پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه
دنلود فایل پرسشنامه خود آسیب رسانی
دنلود فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (MSPSS)
دنلود فایل پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی
دنلود فایل پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر (۱۹۹۵)
دنلود فایل پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها
دنلود فایل پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظرشده هومن و عسگری
دنلود فایل پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI
دنلود فایل پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر
دنلود فایل پرسشنامه ارگونومی
دنلود فایل پرسشنامه احساس ناکامی(Entrapment)
دنلود فایل پرسشنامه احساس پیوستگی
دنلود فایل پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)
دنلود فایل پرسشنامه (مقیاس ارزشی شوارتز)

   


مقاله تحلیلی بر جایگاه بیت‌المال از منظر فقه شامل 28صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  تحلیلی بر جایگاه بیت‌المال از منظر فقه می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

از جمله تقسیمات بیت المال، به بیت المال المسلمین و بیت المال امام و تقسیم بیت المال المسلمین، به بیت المال خاص و عام، مالک بیت المال امام، شخصیت حقوقی امام معصوم علیه السلام در عصر حضور، و شخصیت حقوقی ولی فقیه، متصدی اداره جامعه در عصر غیبت است. یکی از مصادیق بیت المال امام، خمس درآمد های کسب است که باید در اختیار مرجعی باشد که متصدی اداره جامعه است. مالک بیت المال المسلمین، عموم مسلمانان هستند و فقیه جامع شرایط، از باب ولایت حق تصرف دارد. عنوان «امام» در آیات و روایات، مشتمل بر این عنوان، اعم از شخصیت حقوقی امام معصوم و شخصیت حقوقی ولی فقیه است. در نتیجه، اختیارات امام معصوم علیه السلام در ارتباط با بیت المال برای ولی فقیه نیز ثابت است.

کلید‌واژه‌ها: بیت‌المال، امام، انفال، ولی امر، دولت.

 

مقدمه

فقه شیعه ما فقه حکومتی، و با حکومت عجین است. اگر حکومت نباشد، بسیاری از قوانین و مقررات شرعی امکان عرصه نخواهند داشت. بخش زیادی از آموزه های دینی، از جمله فقه بر محور دولت و حکومت بنیاد نهاده شده اند. ازاین رو، اسلام، هم دین است هم دولت، هم عقیده است و هم نظام. این ادعا را می توان با اندکی تأمل در روح حاکم بر اسلام و هریک از ابواب فقهی اثبات کرد. برای نمونه، مباحثی مانند جمعه و جماعت، خمس و زکات و انفال، با کارکرد اجتماعی و حکومتی آنها، حج و جهاد به اشکال گوناگون آن، قضا و شهادت و اجرای حدود و تعزیرات، شاهدی روشن بر این مدعاست. حضرت امامŠ و مقام معظم رهبری، مکرر در بیانات خود از حوزه های علمیه و مراکز پژوهشی و فضلا و مراجع درخواست کرده اند که مباحث فقهی مرتبط با حکومت را در اولویت آموزش و پژوهش خود قرار دهند. برای نمونه، یکی از مصادیق بارز فقه الحکومة، که در قلمرو اندیشه و فقه سیاسی جای می گیرد، عنوان بیت المال است. این عنوان، در ادبیات حاکم بر امت اسلامی، از جایگاه رفیعی برخوردار است و از نهاد های تأثیر گذار اقتصادی است و در قلمرو فقه موضوع برای احکام فقهی(تکلیفی و وضعی) فراوانی واقع شده است. به نظر می رسد، ابعاد و زوایای گوناگون آن نیازمند بحث و تحقیق است.

عنوان بیت المال جهات و احکام مختلفی دارد که نیازمند تحقیق و پژوهش است.

 

مفهوم بیت المال

صاحب نظران، لغت بیت المال را به معنای مکان نگهداری مال دانسته اند و در تعریف آن نوشته اند: بیت المال یعنی خزینةالمال (خوری، ۱۴۰۳، ج۱، ص ۶۹؛ سیستانی، ۱۹۸۷م، ص ۶۲). از منظر فقها، بیت المال به دو مفهوم به کار گرفته شده است:

الف: مکانی که اموال منقول متعلق به عموم، که در اداره دولت هزینه می شود، در آن نگهداری می شود (آشتیانی، ۱۴۰۴ق، ص ۲۵).

ب: جهتی که مالک اموال عمومی است. مانند مصلحت مسلمین (طوسی، ۱۴۲۸ق، ج ۱، ص ۱۴۶؛ محقق ثانی، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص ۴۰۲).

اقسام بیت المال

بیت المال به عبارات مختلف تقسیمات مختلفی دارد. از جمله به اعتبار مال های موجود به دو قسم تقسیم می شود:

الف: بیت المال مسلمین: عبارت است از اموالی که به مسلمانان متعلق است و باید در مصالح آنان هزینه شود. این قسم نیز به دو دسته تقسیم می شود: عبارت است از اموالی که متعلق به مسلمانان است و باید در مصالح آنان هزینه شود. این قسم نیز به دو دسته تقسیم می شود: اموالی که متعلق به عموم مسلمانان است. اموالی که متعلق به صنف خاصی از مسلمانان است. مانند زکات که ملک طایفه فقرا است و خمس که ملک سادات است.

ب: بیت المال امام علیه السلام: عبارت است از اموال متعلق به منصب امام که از آن به اموال دولت هم یاد می شود. تفاوت میان بیت المال المسلمین و بیت المال امام به شرح زیر می باشد:

ـ مالک بیت المال مسلمین، عموم مسلمین اند و مالک بیت المال امام منصب امام است.

ـ مصرف و محل هزینه در بیت المال مسلمین، جامعه اسلامی و آنچه مرتبط با مصالح عموم مسلمین و هزینه آن برای بخشی از امت مسلمان، مانند صنف فقرا جایز نیست، مگر سود آن به عموم مسلمین ارتباط پیدا کند. مثل اینکه توازن اجتماعی حفظ و اختلاف طبقاتی رفع شود. ولی اختیار هزینه اموال بیت المال امام، به دست امام و حاکم اسلامی است. ایشان می تواند هم در مصالح عموم مسلمین و هم در مصلحت بخش ویژه ای از نیاز های جامعه هزینه کند.

ـ افراد مسلمان در بیت المال مسلمین سهمی ندارند. برای نمونه، زمین های مفتوحةالعنوة که یکی از مصادیق آن است، به هیچ وجه ملک و یا متعلق حق شخصی قرار نمی گیرد، هرچند آنرا احیا کند. برخلاف اموال متعلق بیت المال امام، که متعلق حق افراد قرار می گیرد. مثلاً، اگر شخصی زمین های موات را احیا کند، طبق بعضی از مبانی، مالک و طبق برخی دیگر از مبانی، حق اولویت پیدا می کند.

جهت دانلود متن کامل مقاله تحلیلی بر جایگاه بیت‌المال از منظر فقه کلیک نمایید

   


مقاله تدابیر اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در محیط بین‌الملل  شامل 27صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  تدابیر اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در محیط بین‌الملل می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

امروزه یکی از مهمترین اهداف حقوق بین الملل در تنظیم روابط بین المللی تامین و تضمین رعایت حقوق انسان‌ها است. سوال این است که چگونه می‌توان از رعایت حقوق بشر در جوامع انسانی و نیز محیط بین الملل اطمینان یافت. شاید مدبرانه‌ترین مکانیزم برای این هدف، روش‌های پیشگیرانه است که زمینه‌های عینی حمایت از حقوق بشر را فراهم می‌سازد. اسلام در نظام ضمانت اجرایی اسلام برای مقابله با نقض حقوق بشر در محیط بین الملل تدابیر پیشگیرانه‌ای ارائه کرده است. برخی از این تدابیر عبارتند از: حمایت از صلح پایدار، توجه به امنیت فراگیر، نهادینه سازی گفتمان عدالت خواهی، دانایی‌محوری و علم گستری، مبارزه با فرهنگ سلطه‌گری و استکباری، مقابله  با تفکر سرمایه‌داری، ارائه الگوی حیات طیبه، به‌عنوان مدل تنظیم روابط اجتماعی؛ توصیه به گسترش معنویت به‌مثابة عالی‌ترین پشتوانة حقوق بشر، التزام به وفای به عهد، مقابله با مکاتب و اندیشه‌های ضد ‌بشری همچون ملی‌گرایی و نژاد‌پرستی و اخلاص و معنویت و شرک ستیزی.

کلیدواژها: حقوق بشر اسلام، حقوق بشر، روابط بین الملل، پیشگیری از نقض حقوق بشر، ضمانت اجرای حقوق بشر.

 

مقدمه

امروزه بحث حقوق بشر از مباحث بسیار مهم و رایج در روابط بین‌المللی است. یکی از رسالت‌های سازمان‌های مهم بین‌المللی مقابله با موارد نقض حقوق بشر در میان جوامع و نیز در حوزة روابط بین‌الملل است. اما نکتة مهم این است که در نظام بین‌الملل جایگاه پیشگیری و تقدم آن بر درمان و مقابله انکارناپذیر و بدیل‌ناپذیر است. پرسش این است که اسلام چه توصیه‌های پیشگیرانه‌ای برای مقابله با نقض حقوق بشر به دست می‌دهد؟

در این نوشتار، راه‌هایی که اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر پیشنهاد می‌کند، بررسی اجمالی می‌شود. برنامه‌هایی که نظام حقوقی اسلام را در دفاع از حقوق انسان، توانمند و برخوردار از ضمانت و پشتیبانی عملی ساخته‌اند.

اکنون برخی راهکارهای اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر بررسی می‌شود:

تأکید بر صلح پایدار

از موارد برخورد کینه‌توزانة دشمنان اسلام با دیدگاه بین‌المللی اسلام، اتهام مغایرت آن با صلح و امنیت بین‌المللی و همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگر جوامع و ملت‌هاست.

در‌حالی‌که اسلام دین صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملت‌هاست. قرآن مجید به‌صراحت جنگ‌افروزی را مذمت و منشأ آن را فساد و تباهی می‌داند (بقره: ۲۰۵ و ۲۰۸)؛ جنگ‌افروزی را از صفات ناشایستی به شمار می‌آورد که خداوند سنتش را بر پایة مقابله با آن بنا می‌کند (مائده: ۶۴). قرآن همة مؤمنان را به صلح و زندگی مسالمت‌آمیز دعوت می‌کند (بقره: ۲۰۸)؛ ندای اسلام برای صلح میان ملت‌های الهی، همگرایی و همزیستی براساس اصول مشترک الهی آنان است (آل‌عمران: ۶۳).

اساساً تجاوز‌گری که بن‌مایة نقض صلح و امنیت بین‌المللی است، در اسلام به‌شدت نکوهش می‌شود چنان‌که قرآن می‌فرماید: «وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ ٱللَّهَ لَایحِبُّ ٱلْمُعْتَدِینْ» (بقره: ۱۹۰؛ مائده: ۸۷).

گرایش به صلح با کفار از سوی اسلام استقبال شده است و مسلمانان مأمور به صلح با کفار غیر‌معاند می‌باشند (نساء: ۹۰).

خداوند سبحان در جای دیگر می‌فرماید: «وَ اِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لهَاَ وَ تَوَکلْ عَلَی ٱللهِ اِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِیعُ ٱلْعَلِیمْ» (انفال: ۶۰) و نیز (بقره: ۱۹۲-۱۹۳). قاعدة اصلی در اسلام صلح، صفا و صمیمیت میان همة بشر است (نساء: ۱۲۸)؛ از همین رو، قرآن مجید در موارد متعددی به ایجاد صلح و امنیت، وفاق و دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز فرمان می‌دهد (انفال: ۱؛ حجرات: ۹-۱۰).

و نیز می‌فرماید: «لَا ینْهَاکمُ ٱللهُ عَنِ ٱلَّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوکمْ فِی ٱلدِّین وَ لَمْ یخْرِجُوکمْ مِنْ دِیارِکم اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُواْ اِلَیهِمْ اِنَّ اللهَ یحِبُّ ٱلْمُقْسِطِینْ» (ممتحنه: ۸).

این تأکید اسلامی ناشی از این حقیقت است که پیامبران بیش از دیگران با تکیه بر معارف و حقایق الـهـی و اخـلاق مـتـعـالی انسانی و خیرخواهی بی‌مانند خود و با بهره‌گیری از زبان گویای عقل و منطق، به محیطی امن و فضایی سالم و ‌دور از جنگ و درگیری، برای دعوت بشر به توحید و نشر معارف و تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان نیاز داشته‌اند.

اما از مجموع منابعی که در اسلام بر صلح تأکید کرده است، می‌توان دریافت که صلحِ مطلوب و پایدار از نظر اسلام، آن است که ویژگی‌ها و صفات زیر را داشته باشد:

۱٫ شرافتمندانه بودن صلح: اسـلام خـواهـان صلح شرافتمندانه و همزیستی مسالمت‌آمیز با احترام و رعایت حـقـوق مـتـقابل است. در اسلام، اعتقاد به صلح به معنای پرهیز از جنگ به هر قیمت و تحت هر شرایطی نیست و هرگز نمی‌توان به بهانة صلح‌طلبی، از جنگ بـا دشـمـن متجاوز روی‌گردان شد و ندای صلح‌خواهی او را که درحقیقت پوششی برای تثبیت یا ادامة تجاوز و ارائة چهره‌ای صلح‌طلبانه است، اجابت کرد.

جهت دانلود متن کامل مقاله تدابیر اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در محیط بین‌الملل کلیک نمایید

   


مقاله تفکیک دو مقام در اندیشه سیاسی: «اندیشه سیاسی ثابت» و «الگوی سیاسی»  شامل 29صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد تفکیک دو مقام در اندیشه سیاسی: «اندیشه سیاسی ثابت» و «الگوی سیاسی» می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

اندیشة سیاسی از منظَر کلی و دایمی یا ناظر به محیط سیاسی خاص بودن، بر دو قسم تقسیم می شود. نگارنده، این دو قسم را به: اندیشة سیاسی ثابت و الگوی سیاسی نام گذاری کرده است. اندیشة سیاسی ثابت عبارت است از: مجموعه گزاره های انتزاعی، کلی و دایمی در حوزة سیاست که اصالتاً ناظر به محیط سیاسی و زمان و مکان خاص نیست. در مقابل، الگوی سیاسی مجموعه گزاره های عینی در حوزة سیاست است که اصالتاً ناظر به محیط سیاسی خاص می باشد. به عبارت دیگر، الگوی سیاسی بخشی از اندیشة سیاسی است که بر اساس مبانی و اندیشة سیاسی ثابت، اصالتاً در پاسخ به محیط سیاسی ارائه شده، و دربارة نوع حکومت، بیانگر الگوی حکومتی مطلوب و قَدر مقدور متناسب با آن عصر است. در نسبت سنجی عمل سیاسی با دو نوع اندیشة مذکور، می توان گفت: برخلاف ارتباط زیادی که میان عمل سیاسی با الگوی سیاسی وجود دارد، اما از عمل سیاسی مشکل می توان به اندیشة سیاسی ثابت پی برد.

کلیدواژه ها: اندیشه سیاسی، اندیشه سیاسی ثابت، الگوی سیاسی، محیط سیاسی، عمل سیاسی.

 

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و لازمة نظم اجتماعی، تشکیل حکومت می باشد. بر این اساس، وجود حکومت در میان بشر، دارای قدمتی دیرین است. از سوی دیگر، تفکر و اندیشیدن ویژگی ذاتی انسان را تشکیل می دهد. بخشی از تفکر، دربارة مسائل اجتماعی و از جمله موضوع حکومت است. اندیشة سیاسی در فضای تفکر و تأمل در باب حکومت، معنا و مفهوم می یابد که طبعاً از قدمت زیادی برخوردار است. این نوع اندیشه گسترة وسیعی داشته، گرایش ها و گونه های متعدد (فلسفی، فقهی، کلامی، اخلاقی و…) را شامل می شود. از آنچه ذکر شد، می توان سخن متفکر سیاسی معاصر، لئو اشتراوس را دریافت که می نویسد:

اندیشة سیاسی تأمل دربارة آراء سیاسی یا ارائة تفسیری از آنهاست و منظور از رأی سیاسی، خیال، مفهوم، یا هر امر دیگری است که برای تفکر دربارة آن، ذهن به خدمت گرفته شود و با اصول اساسی سیاست نیز مرتبط باشد. بنابراین، هر فلسفة سیاسی اندیشة سیاسی است، اما هر اندیشة سیاسی فلسفة سیاسی نیست… اندیشة سیاسی که فلسفه سیاسی نیست، خود را افزون بر چیزهای دیگر، در قوانین، مقررات، شعر، داستان، یا نشریات و سخنرانی های عمومی بیان می کند. اما شکل مناسب برای ارائة فلسفة سیاسی، رساله است. اندیشة سیاسی به قدمت نژاد بشر است (اشتراوس، ۱۳۷۳، ص ۴ـ۵).

اما غیر از گسترة وسیع اندیشة سیاسی و توجه به گرایش های گوناگون علمی دربارة آن، نکتة دیگری که در بررسی تفکرات سیاسی اهمیت دارد، توجه به مقام اندیشه پردازی است: اینکه یک متفکر، در چه شرایط، با چه انگیزه و ناظر به چه چیزی، تأمل و اندیشه نموده است؟ آیا اندیشة وی کاملاً انتزاعی و فرازمانی و فرامکانی بوده، یا با انگیزة حل مشکل زمان و مکان خویش و ناظر به محیط سیاسی شکل گرفته است؟ هر یک از این دو اندیشه پردازی دو مقام و رویکرد هستند که به رغم ارتباط با یکدیگر، مستقل و مغایر بوده، اقتضائات متفاوتی دارند.

عدم توجه و عنایت به تفکیک میان این دو مقام، اشتباهات و خلط های زیادی را در شناخت و بررسی اندیشه های سیاسی متفکران، به ویژه اندیشة سیاسی فقهای شیعه (که هم دغدغة ارائة اندیشه های انتزاعی داشتند و هم دغدغة ارائة اندیشه های ناظر به عمل) به وجود آورده است. برای نمونه، برخی نویسندگان در گزارش از تاریخ فقه سیاسی شیعه و تبیین اندیشة سیاسی فقهای دورة صفویه و قاجار، نوشته اند: فقهای این مقطع تاریخی به مشروعیت دو قطبی حاکمیت ـ که در یک طرف، فقها قرار داشتند و در قطب دیگر، سلاطین ـ اعتقاد داشتند. از سوی دیگر، در بررسی دیدگاه فقیهانی که از نظام مشروطیت حمایت کردند، گفته شده است: فقهای مشروطه خواه به مشروعیت حضور مردم ـ در کنار فقها و سلاطین ـ معتقد بودند. بر همین اساس، اختلاف علما در مشروطه، بر مبنای تفاوت دیدگاه آنها دربارة مشروعیت نقش مردم در حکومت تفسیر شده است؛ چنان که از منظر نویسندگان و تحلیل گران مذکور، بیشتر فقهای معاصرِ دوره های صفویه، قاجار و مشروطه، به عمومیت ولایت فقیه اعتقاد نداشتند (کدیور، ۱۳۸۷، ص۵۸-۶۰، ۷۳-۷۸ و ۱۱۲-۱۲۶؛ زرگری نژاد، ۱۳۷۷، ص۱۵-۴۶). همچنین ـ به عنوان نمونه ای دیگر از خلط صورت گرفته دربارة دو مقام اندیشه ورزی ـ در تحلیل اندیشة سیاسی امام خمینی ره برخی برآنند که ایشان اندیشه ثابتی نداشت و بنا بر موقعیت ها و اقتضائات متفاوت، اندیشة سیاسی ایشان تغییر می کرد؛

جهت دانلود متن کامل  مقاله تفکیک دو مقام در اندیشه سیاسی: «اندیشه سیاسی ثابت» و «الگوی سیاسی» کلیک نمایید

   


مقاله تمایز عدالت در ادبیات لیبرالیستی و ادبیات اسلامی  شامل 15صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  تمایز عدالت در ادبیات لیبرالیستی و ادبیات اسلامی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

مفروض بنیادین در این گفتار مبتنی بر تمایز جوهری میان دو مکتب معرفتی ـ عقیدتی اسلام و لیبرالیسم است. اسلام مکتب وحیانی و لیبرالیسم ایدئولوژی انسانی است. در بیان تمایز ذاتی میان این دو مکتب، مطالعه‌ای تطبیقی در موضوع عدالت انجام شده است. در این مطالعه، معلوم گردید که مفهوم بنیادین و اصیل در لیبرالیسم، آزادی فردی است. به هر میزان که لیبرالیسم بر آزادی‌های فردی پافشاری کرده، عدالت بیشتر به حاشیه رفته است. اما در اسلام، پس از اصل توحید، عدالت در کانون تفکر اسلامی جای دارد. مؤمنان به عدالت‌ورزی فرا خوانده شده‌اند. بنیاد حکومت اسلامی بر عدالت است. چنان‌که امیر مؤمنان علی(ع) بیعت با مردم مدینه را تنها به شرط اقامه قسط و عدل پذیرفتند.

کلیدواژه‌ها: عدالت، آزادی فردی، منفعت‌گرایی، اقتدار، قانون.

 

مقدمه

اسلام و لیبرالیسم دو نظام معرفتی ـ عقیدتی مستقلی هستند که به دلیل تمایزهای بنیادی نمی توان یکی را به دیگر تأویل برد، یا وصفی برای یکدیگر تلقی کرد. تأویل اسلام به لیبرالیسم و بعکس، یا توصیف اسلام به لیبرالیسم (اسلام لیبرالی) و لیبرالیسم به اسلام (لیبرالیسم اسلامی)، بدون فروکاستن و فرسایش مبانی نظری ممکن نیست. اسلام آیین الهی است که در فرایند نزول وحی به دست بشر رسیده است و در پردازش آن حتی رسول خداˆ هیچ نقشی نداشته است: ما ینطق عن الهوی إن هو الا وحی یوحی (نجم: ۴). بنیاد معرفتی اسلام بر خدامحوری استوار است و انسان مخلوق و بنده خدا است و بر پایه شریعت الهی، حیات این جهانی خود را سامان می دهد. در مقابل، لیبرالیسم ایدئولوژی انسانی است که در شکل گیری آن تجربه بشری دخالت مستقیم دارد. به همین دلیل، بر خلاف اسلام، که باید آن را فهمید، لیبرالیسم را باید طراحی و ایده پردازی کرد. بنیاد معرفتی لیبرالیسم بر انسان محوری و فردیت استوار است. لیبرالیسم، هرگونه مرجعیت دین وحیانی را برنمی تابد و آن را نفی یا انکار می کند. انسان و جامعه لیبرال، نظام حقوقی و حیات دنیوی خویش را بر این پایه قرار می دهد. بر این اساس، منطقی به نظر می رسد که رویکرد اسلام و لیبرالیسم در موضوع مهمی چون عدالت، تمایز ذاتی و بنیادین با یکدیگر داشته باشند.

ازآنجا که محدود کردن دامنه تحقیق امر ضروری است، بحث با این پرسش اساسی پی گیری می شود که عدالت در هر دو نظام معرفتی ـ عقیدتی اسلام و لیبرالیسم، تا چه اندازه جدی گرفته شده است؟ آیا عدالت به طور یکسان در کانون اندیشه اسلامی و لیبرالیستی جای دارد؟ آیا اسلام و لیبرالیسم در ساماندهی های سیاسی و اجتماعی به یک اندازه دغدغه عدالت محوری را دارند؟ پاسخی که در این تحقیق آمده، تأکید بر این فرض است که آن گونه که عدالت در اسلام اصالت و نقش محوری دارد، در لیبرالیسم چنین نیست. عدالت در لیبرالیسم بر خلاف اسلام، جدی گرفته نشده است.

 

عدالت در ادبیات لیبرالیستی

در ادبیات لیبرالیستی، بیشترین واژه ای که توجه اذهان را به خود جلب می کند، واژه آزادی است. کمتر واژه ای همچون آزادی در ادبیات لیبرالیستی موضوعیت دارد. سازمان ادبیات سیاسی و اجتماعی با محوریت آزادی است. مقصود از آن، آزادی های فردی است. جان استوارت میل در تعریف آزادی گفته است:

آزادی حقیقی ـ به مفهومی که واقعاً شایسته این نام باشد ـ همین است که ما باید آزاد باشیم که منافع خود را به هر راهی که خود می پسندیم، تعقیب کنیم مشروط بر اینکه در ضمن این تعقیب نکوشیم به منافع حقه دیگران لطمه بزنیم، یا اینکه از کوشش آنها برای تحصیل منافعی که با مصالح مشروع ما اصطکاک ندارد، جلوگیری کنیم (میل، ۱۳۷۵، ص۵۰).

ژرژبوردو، تعریف ساده شده آزادی را اینگونه بیان کرده است: آزادی توانایی ای است موجود در هر انسان برای عمل کردن بر طبق اراده خاص خویش، بی آنکه ملزم به تن دادن الزامات دیگری جز آنچه برای آزادی دیگران ضروری است باشد (بوردو، ۱۳۷۸، ص۴۷). برداشت و تعریف اغلب نویسندگان و روشنفکران لیبرال از مفهوم آزادی، تقریباً به این دو تعریف نزدیک است. دغدغه اصلی آنان تأمین و حراست آزادی های فردی است. به طوری که کارل پوپر در کتاب جامعة باز و دشمنان آن و آبزایا برلین در آزادی و خیانت به آزادی، دربارة دشمنان آزادی سخن گفته اند. چنین دغدغه ای در ادبیات لیبرالیستی، نسبت به عدالت منقود است. تألیف اثری دربارة دشمنان عدالت برای لیبرال ها چندان جذاب نبوده است. به تعبیر دکتر رضا داوری، اکنون آزادی لفظ و مفهومی هر جایی شده و عدالت در حجاب و حصار خود بنیادی بشر و ایدئولوژی ها و خطابه های متعلق به دوره جدید پوشیده و محجوب گشته است (داوری اردکانی، ۱۳۸۳، ص۲۲۵). هرچند خود وی هم گرفتار همین سلطة لیبرالی شده و در عنوان کتاب خود، به جای عدالت، آزادی را برمی گزیند.

مفهوم آزادی را نمی توان در ادبیات لیبرالیستی نادیده گرفت؛ زیرا موجب انکار لیبرالیسم می شود. ولی در مورد عدالت این چنین نیست. عدالت در اندیشه لیبرال قابل چشم پوشی است؛ هر فردی آزاد است هرگونه که مایل است، زندگی خود را انتخاب کند. اگرچه این انتخاب، عادلانه نباشد. افراد مجازند عالمی را برای خود بسازند که با عدالت سازگاری نداشته باشد. تنها چیزی که آزادی فرد را تحدید می کند، آسیب رساندن و اضرار به دیگران است. چنین حدی برای آزادی لزوماً به معنای عدالت نیست؛ زیرا هر آسیب نرساندن و عدم اضراری عدالت نیست. طبیعی است که وقت عدالت در اندیشه سیاسی لیبرال جدی گرفته نشود، نابرابری های سیاسی و اجتماعی به معضلی جبران ناپذیر تبدیل خواهد شد. چنان که امروزه جوامع لیبرال گرفتار آن شده اند. به عقیده ژرژبوردو، لیبرال ها بسیار دیر با این انتقاد مواجه شدند: هنگامی که لیبرالیسم با تبدیل شدن به آموزه ای غالب به تحمیل نظمی اجتماعی پرداخت که در آن آزادی به سبب پدید آوردن بی عدالتی ها شکل اصلی خود را از دست داد (بوردو، ۱۳۷۸، ص ۳۷).

جهت دانلود متن کامل مقاله تمایز عدالت در ادبیات لیبرالیستی و ادبیات اسلامی کلیک نمایید

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :